Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre l'Associació Filosòfica de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 24 de setembre de 2001

REUNITS

D'una part, l'Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB), amb domicili legal al carrer de la Impremta, 1, 07001 Palma, representada pel senyor Gabriel Amengual Coll, en qualitat de president elegit per l'Assemblea General del dia 11 de desembre de 2000, en virtut de les competències conferides pel seu càrrec.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per establir aquest acord marc d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Amb aquest acord l'AFIB i la UIB pretenen promoure, mitjançant programes comuns, la cooperació en el camp de la investigació científica i la didàctica.

La cooperació s'articularà essencialment en les formes següents:

¿ Beques per a llicenciats i estudiants pròxims a llicenciar-se.
¿ Organització de trobades científiques comunes (congressos, convenis, simposis).
¿ Participació de docents, investigadors, llicenciats i estudiants pròxims a llicenciar-se en seminaris, trobades i congressos organitzats per una de les dues institucions.
¿ Organització de cursos, seminaris i conferències durant el període dels cursos acadèmics.
¿ Publicació de llibres, revistes i altres obres científiques i intercanvi de publicacions especialitzades en els àmbits de la cooperació.

Segona. Programa de cooperació

Els programes, el temps i les modalitats de la cooperació seran establerts per mitjà de convenis específics, elaborats per a aquest fi, d'una durada mínima d'un any i màxima de tres, a partir de l'1 de gener, signats pels representants de l'AFIB i la UIB.

Els convenis específics seran preparats de comú acord per una comissió acadèmica mixta formada a cada seu, pel representant legal de la institució, o persona que delegui, i dos membres més de cada institució. Els representants de la Universitat seran nomenats pel Rector a proposta del Departament de Filosofia. La comissió mixta té la facultat de comptar amb experts.

Els convenis específics, signats pel president de l'AFIB i pel Rector de la UIB, s'adjuntaran al present conveni.

Aquests hauran de contenir la indicació precisa de les formes de cooperació que s'hagin de realitzar entre les previstes a l'article 1 i la indicació analítica dels pressuposts relatius a les despeses.

Correspondrà als representants de cada seu informar els docents interessats dels criteris operatius prevists per aquest acord.

Tercera. Cobertura econòmica

Les despeses resultants per als acords executius signats i adjuntats al conveni seran sostingudes, en general, separadament per les dues parts. La repartició diferent per a casos específics s'establirà en els mateixos convenis específics o mitjançant declaracions específiques d'objectius.

Quarta. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia de la signatura i té una validesa d'un any, període que es podrà renovar tàcitament. Cadascuna de les parts pot, en qualsevol moment, renunciar a l'acord sempre que ho comuniqui de forma expressa de manera que l'altra part en pugui tenir constància.

La renúncia produirà efecte des de l'inici de l'any financer següent a aquell en el qual s'hagi exercit.

Cinquena. Modificacions

El present acord pot ser, en qualsevol moment, esmenat o modificat de comú acord, signat pel president de l'AFIB i pel Rector de la UIB.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord marc de col·laboració en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per l'Associació Filosòfica de les Illes Balears,

Gabriel Amengual
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).