Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc entre sistema MAPFRE i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un programa de cooperació educativa

Palma, 8 d'octubre de 2001

REUNITS

D'una part, Rosa Gallur Rodríguez, presidenta de la Comissió Territorial de Balears de MAPFRE, en representació de Sistema MAPFRE a les Illes Balears.

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I d'acord amb el que preveuen el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, i el Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s'actualitza el reial decret anterior.

EXPOSEN

  1. Que Sistema MAPFRE vol contribuir a completar la formació acadèmica dels alumnes de la UIB a través d'activitats pràctiques per desenvolupar dins l'àmbit de l'empresa. Amb això es tracta de completar els coneixements i experiències, de manera que adquireixin una base sòlida i faciliti la seva incorporació al món del treball.
  2. Que el professorat de la UIB, a través dels òrgans competents, està disposat a col·laborar amb Sistema MAPFRE en la realització d'aquest programa de formació.

  Atès el que s'ha exposat, acorden de subscriure el present conveni d'acord amb les següents

  CLÀUSULES

  Primera . La durada del present conveni serà d'un any, i es podrà prorrogar tàcitament per períodes iguals, mentre no sigui denunciat por escrit per qualsevol de les parts.

  Els alumnes podran estar en pràctiques sempre que mantinguin la seva relació acadèmica amb la Universitat. Per tant, aquells alumnes que finalitzen els estudis i estiguin acollits a un programa de cooperació educativa no podran continuar les pràctiques més enllà del 30 de setembre del mateix any, data en què finalitza el curs acadèmic.

  Pel període de pràctiques realitzat es podrà concedir l'equivalència en crèdits, si aquesta circumstància es preveu en el pla d'estudis corresponent.

  Segona . El professorat de la UIB, a través dels òrgans competents, designarà un tutor acadèmic per a cada alumne per al seguiment de les esmentades pràctiques. Així mateix, l'empresa designarà un tutor per a cada alumne, que podrà ser el responsable directe o la persona que consideri oportuna en cada cas, i que fixarà el pla de treball de l'alumne i l'orientarà en els dubtes i dificultats.

  Tercera . Ambdós tutors, acadèmic i empresarial, actuaran coordinadament en l'exercici de les seves funcions, i institucionalitzaran també les relacions i les experiències, a fi de seguir i avaluar el compliment del programa i de suggerir les adaptacions i millores necessàries, segons resulti de l'experiència.

  Quarta . L'empresa emetrà al final del període de pràctiques un informe sobre l'aprofitament de l'estudiant, que li serà entregat i on s'indicarà l'especialitat a la qual ha anat orientada la seva formació.

  Cinquena . L'empresa contribuirà amb una aportació econòmica mensual destinada als alumnes, la quantia de la qual es determinarà en cada cas i que entregarà directament als alumnes una vegada n'hagi deduït l'IRPF corresponent.

  Sisena . El professorat de la UIB, a través dels òrgans competents i l'empresa, no adquiriran altres obligacions ni compromisos que els que aquest document estableix. En cap cas no se'n derivaran obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que la relació que s'hi estableix no té aquesta condició, ni de Seguretat Social, perquè les contingències d'aquest tipus quedaran cobertes per l'Assegurança Escolar.

  Setena . La UIB i Sistema MAPFRE formalitzaran un acord individual per a cada alumne en pràctiques, amb intervenció d'aquest, el contingut del qual se subjectarà a les estipulacions del present conveni marc.

  Vuitena . L'incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits facultarà qualsevol de les parts per donar per cancel·lades automàticament les pràctiques concedides.

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

  Per Sistema MAPFRE, Per la Universitat de les Illes Balears,

  Rosa Gallur
  Presidenta de la Comissió Territorial de Balears
  Llorenç Huguet
  Rector
  Diligència

  El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).