Convenis i acords marc signats per la UIB

Segona addenda al conveni marc entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears

PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Palma, 5 de juliol de 2001

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, i
Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTAM

Que, en desenvolupament del Conveni marc subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 25 de novembre de 1998, formalitzam els següents

ACORDS

Primer. Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir, en compliment de les determinacions del Conveni marc esmentat a l'encapçalament, un programa conjunt d'actuació en matèria de reciclatge i formació lingüística i cultural dels docents per als curs acadèmic 2000-2001.

Segon. El plantejament general del programa s'adequarà a allò que disposen la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris. Les actuacions derivades del programa es duran a terme de conformitat amb l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de 25 de març de 1996, per la qual s'estableix el pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural, i es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana als centres docents no universitaris.

Tercer. La col·laboració entre les parts signatàries, tendrà com a eix fonamental el desenvolupament del pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural. Els cursos derivats del pla seran programats, organitzats i impartits per la Universitat de les Illes Balears en els termes prevists en el conveni i d'acord amb la legislació vigent.

Quart. Als efectes indicats al punt anterior, la Universitat de les Illes Balears assumeix els compromisos següents:

 1. Dedicar a l'execució del programa l'activitat dels departaments, instituts i serveis administratius que en resultin per aquell, els quals col·laboraran activament amb el coordinador del programa.
 2. Adequar les activitats administratives i docents a allò que disposa l'Ordre de 25 de març de 1996, a esmentada. En tot cas es tendrà en compte el següent:

  1.- L'estructura i el programa dels cursos seran determinats per la Conselleria d'Educació i Cultura.

  2.- Les proves d'accés seran organitzades per la Universitat d'acord amb els criteris conjuntament per ambdues institucions.

 3. Desenvolupar el programa en les aules i les instal·lacions adequades i assumir-ne les despeses que es produeixin.

  La subcomissió tècnica prevista al punt 8è podrà preveure que els cursos es desenvolupin en les dependències dels centres educatius públics o privats que determini la direcció general d'Administració Educativa.

 4. Fer-se càrrec de la selecció i la contractació de professorat.

En qualsevol cas, no establirà cap vincle contractual entre els professors i l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Cinquè. Correspon també a la Universitat en relació a la subcomissió tècnica prevista en aquest conveni:

 1. Informar, abans del començament dels cursos, dels següents aspectes:

  1.- Plantejament formatiu de les activitats.

  2.- Relació nominal del professorat.

  3.- Disseny organitzatiu dels cursos.

  4.- Pressupost estimat de les activitats.

 2. Proposar els coordinadors de les activitats

 3. Presentar, una vegada acabada l'activitat docent, la següent documentació:

1.- Memòria acadèmica.

2.- Resum de les despeses efectuades i dels ingressos obtinguts.

Sisè. Les condicions de participació, reconeixement i registre dels cursos seran les que s'estableixin amb caràcter general per la Conselleria d'Educació i Cultura.

Setè. De conformitat amb els criteris establerts per la subcomissió tècnica, la Universitat fixarà els drets de matrícula per als titulats que no exerceixen la docència. La resta de titulats podran gaudir del dret a tres matrícules gratuïtes. Tot això és compatible amb el deure de satisfer les taxes corresponents.

Vuitè. D'acord amb allò que disposa el Conveni marc, es constitueix la subcomissió tècnica per al programa de reciclatge i formació lingüística i cultural.

Integren la subcomissió:

 • El cap de servei d'ensenyament del català.
 • Un tècnic del servei d'ensenyament del català.
 • Dos representants d ela UIB.

Són funcions de la subcomissió:

  1. Aprovar el disseny organitzatiu dels cursos.
  2. Determinar, d'acord amb la legislació vigent, les condicions de participació en els cursos.
  3. Aprovar la proposta de director, coordinadors i professorat dels cursos.
  4. Realitzar el seguiment i l'avaluació de les activitats.
  5. Elevar a la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni marc, la memòria del programa i, s'escau, les propostes de modificació de l'Addenda.

  Novè . Les activitats previstes en aquest programa seran finançades per la Conselleria d'Educació i Cultura, la qual destinarà al programa la quantitat màxima de Cinquanta ¿dos milions (52.000.000,-ptes.) amb càrrec a la partida 13601.421D01.44100 del pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2001.

  Desè. La quantitat assignada es farà efectiva en els terminis següents:

   1. Es realitzarà una primera transferència de vint milions de pessetes (20.000.000,-ptes.) una vegada lliurat un informe certificant l'inici de l'activitat realitat per la subcomissió tècnica.

   2. La quantitat restant s'abonarà un cop que la Universitat lliuri certificació que s'han efectuat les tasques objecte de conveni.

   En el lloc i la data indicats a l'encapçalament, i en prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest conveni per duplicat exemplar

   Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

   Damià Pons i Pons

   Per la Universitat de les Illes Balears,

   Llorenç Huguet Rotger

   Diligència

   El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 10 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol e 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).