Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a la creació de l'agència de qualitat universitària de les Illes Balears, com a òrgan de gestió del pla de qualitat de les universitats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Palma, 21 de setembre de 2001

REUNITS

D'una part, Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i president de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears.

De l'altra, Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears.

I, de l'altra, Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

MANIFESTAM

  1. El Reial decret 408/2001, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el II Pla de qualitat de les universitats, en el marc d'aprofundir en la implantació de sistemes i plans institucionals de qualitat a les universitats, propicia la major implicació de les comunitats autònomes en la gestió del Pla de qualitat, en coordinació amb el Consell d'Universitats, i afavoreix la realització d'iniciatives pròpies, a través de la creació d'entitats autonòmiques dedicades a tal fi.
  2. El Consell d'Universitats, d'acord amb el que planteja l'esmentat Reial decret 408/2001 del segon Pla de qualitat de les universitats, és el responsable de coordinar i impulsar la gestió del Pla i, a través de la seva Comissió de Coordinació i Planificació, establirà els mecanismes de coordinació i participació de les comunitats autònomes en la gestió de l'esmentat Pla. En aquest sentit, es crearà una Comissió de Coordinació Tècnica del Pla, en la qual, entre d'altres, hi participarà un representant de cada una de les entitats autonòmiques gestores del Pla, unes entitats autonòmiques que hauran d'acreditar una actuació independent dels poders públics i dels òrgans de govern de les Universitats.
  3. La Conselleria d'Educació i Cultura, en aplicació de les competències que li són pròpies, manifesta la seva voluntat de participar en la gestió del Pla de qualitat de les universitats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així, i d'acord amb l'esmentat Reial decret 408/2001 de 20 d'abril, la Conselleria d'Educació i Cultura i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport signaran un conveni per a la gestió del Pla de qualitat de la Universitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  4. La Universitat de les Illes Balears (UIB), en el marc del primer Pla d'avaluació de la qualitat de les universitats, ha propiciat la instauració progressiva de la cultura de la qualitat en el si de la UIB, duent a terme diverses avaluacions de diferents titulacions, de la recerca i de serveis universitaris, amb la creació de l'Oficina de Planificació i Prospectiva i l'inici de l'elaboració del Pla estratègic de la UIB.
  5. La Llei del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en l'article 2.5.c, especifica com una de les funcions del Consell Social la d'impulsar la supervisió i l'avaluació del rendiment i la qualitat de la Universitat, especialment pel que fa a la docència, la investigació i la gestió, d'acord amb les iniciatives de la Junta de Govern de la UIB i del Govern de les Illes Balears.
  6. El Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, en la seva disposició final primera, estableix que "la conselleria competent en matèria d'educació, de comú acord amb la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, i mitjançant els convenis corresponents, propiciarà l'elaboració d'avaluacions de la qualitat de la docència, de la recerca i de la gestió en l'àmbit universitari, així com anàlisis dels plans d'estudi universitaris, de l'adequació de les infrastructures destinades a aquests ensenyaments i de la inserció dels titulats universitaris. A aquest efecte, es constituirà una comissió paritària integrada per representants de la Conselleria, la UIB i el Consell Social, que serà l'encarregada de la planificació i la gestió de les actuacions relacionades amb el que s'indica en el paràgraf anterior".

I per això,

ACORDAM

1. La creació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), amb la finalitat de dur a terme les tasques de coordinació i d'interlocució directa amb el Consell d'Universitats relacionades amb el Pla de qualitat de la universitat, de planificació i programació de les avaluacions a realitzar i de la seva execució a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Es constituirà la Comissió Paritària d'Avaluació i de Qualitat Universitària com a òrgan de planificació, de gestió i de seguiment de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), que estarà formada per dos representants, designats pel conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, dos representants de la Universitat de les Illes Balears, designats pel rector de la UIB, i dos representants del Consell Social de la UIB, designats pel president del Consell Social. La composició d' aquesta Comissió serà publicada al BOIB, a través d' una ordre del Conseller d' Educació, en aplicació del Decret 145/2000.

3. Les funcions de la Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària són les següents:

3.1. La programació de l'avaluació de les titulacions, la investigació, els serveis, etc. de la UIB, en els propers sis anys, així com la revisió dels resultats d'aquestes i de les fetes en el primer Pla, amb la Universitat de les Illes Balears.
3.2. La presentació de la programació davant el Consell d'Universitats.
3.3. La realització d'acords amb diverses agències acreditades d'avaluació per dur a terme la programació aprovada.
3.4. La selecció i el nomenament de comitès per a l'avaluació externa.
3.5. El seguiment del procés i reprogramació de l'avaluació al llarg del període de vigència del Pla de qualitat, amb la participació de la UIB.
3.6. L'anàlisi i la difusió dels resultats de les avaluacions, juntament amb altres institucions.
3.7. L'aprovació i el seguiment del pressupost de l'Agència.
3.8. La aprovació del reglament de funcionament de l'Agència.
3.9. Altres que es deriven del Pla de qualitat de les universitats i del present conveni.

4. La gestió funcional, l'administrativa, l'econòmica i la competencial derivades de les funcions abans esmentades s'executaran a través de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

5. La Comissió Paritària d'Avaluació i de Qualitat Universitària designarà un director de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), que serà membre de ple dret de la Comissió de Coordinació Tècnica del Pla de qualitat de les universitats i serà el responsable directe de l'execució del Pla de qualitat a la CAIB. Per poder ser designat director de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) caldrà ser professor funcionari de la UIB, amb dedicació a temps complet.

6. El director de l'Agència Autonòmica de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) hi tindrà dedicació parcial; en aquest sentit, comptarà amb un professor associat per càrrec i amb un complement econòmic acordat per la Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària.

7. La Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària podrà crear, a proposta del director, un comitè científic d'assessorament de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

8. Correspon al director de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB):

8.1. Ser l'interlocutor amb el Consell d'Universitats en relació amb el Pla de qualitat universitària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
8.2. Ser l'òrgan executiu de l'Agència i dur a terme la programació aprovada.
8.3. Dirigir i organitzar l'Agència d'acord amb els criteris de la Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària.
8.4. Elaborar i executar el pressupost aprovat per la Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària.
8.5. Totes les funcions que li siguin expressament encomanades per la Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària i les que es derivin del Pla de qualitat de les universitats a la CAIB.

9. La Comissió Paritària d'Avaluació i Qualitat Universitària aprovarà un informe anual, elaborat pel director de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), de les tasques realitzades per l'Institut de Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la UIB i pel Consell Social de la UIB.

10. El finançament del Pla de qualitat de les universitats a la comunitat autònoma de les Illes Balears depèn de les convocatòries anuals del Pla de qualitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, de la Conselleria d'Educació i Cultura, de la Universitat de les Illes Balears i del Consell Social de la UIB, i s'establirà una partida anual dedicada a aquesta Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) per desenvolupar les seves tasques.

11. Els òrgans responsables de l'execució del Pla de qualitat de les universitats, d'acord amb el Reial decret 408/2001 de 20 d'abril, són el Consell d'Universitats, l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i la Universitat de les Illes Balears.

12. El desenvolupament del Pla de qualitat i la divisió de funcions i de competències entre els diversos òrgans responsables del Pla de qualitat és la següent:

12.1. La programació de l'avaluació de les titulacions, la investigació, els serveis, etc. de la UIB, en els propers sis anys, així com la revisió dels resultats d'aquestes i de les fetes en el primer Pla serà realitzada per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), amb la Universitat de les Illes Balears.
12.2. La presentació de la programació davant el Consell d'Universitats la realitzarà l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
12.3. Autoavaluació: la Universitat de les Illes Balears.
12.4. Avaluació externa:
a) Formació dels comitès: el Consell d'Universitats i les agències de qualitat acreditades.
b) Selecció de comitès: el Consell d'Universitats, les agències autonòmiques d'avaluació i de qualitat o les agències d'avaluació acreditades, amb la participació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). En aquest sentit, l'AQUIB podrà dur a terme acords amb diverses agències per a la selecció de comitès.
c) Nomenament de comitès: l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
12.5. Síntesi i informe final: la Universitat de les Illes Balears.
12.6. Seguiment del procés i reprogramació de l'avaluació al llarg del període de vigència del Pla de qualitat: l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb la Universitat de les Illes Balears. L'AQUIB ho comunica al Consell d'Universitats.
12.7. Anàlisi dels resultats: el Consell d'Universitats i, si escau, agències convingudes, l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i la Universitat de les Illes Balears.
12.8. Presa de decisions: la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria d'Educació i Cultura i el Consell Social de la UIB, en el marc de les seves respectives competències, i de forma consensuada entre dites entitats.

13. Aquest conveni tindrà una durada en funció del que marca el segon Pla de qualitat de les universitats.

I per acord de les parts que intervenen, se signa aquest conveni per triplicat, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet Rotger
Rector
Damià Pons i Pons
Conseller d'Educació i Cultura

Felicià Fuster Jaume
President del ConsellSocial de la UIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 10 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).