Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Educació i Cultura) i la Universitat de les I lles Balears per estimular la mobilitat del professorat de la Universitat de les I lles Balears amb estades de treball a universitats i centres de recerca

Palma,

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

Per això,

EXPOSAM

Primer . Que l'objecte d'aquest protocol del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears és promoure la mobilitat del professorat de la UIB per a la realització d'estades de treball a universitats i centres de recerca, espanyols o de l'estranger, amb la finalitat d'afavorir la formació, la internacionalització, la qualitat i l'excel·lència docent i investigadora.

Segon . Que la Conselleria d'Educació i Cultura té interès a donar suport a les estades de treball a altres universitats o centres de recerca que promoguin la mobilitat del professorat de la UIB per afavorir la formació docent i el treball d'investigació.

Per aquest motiu,

ACORDAM

Primer . La Conselleria d'Educació i Cultura subvencionarà el programa de formació del professorat de la UIB amb un total màxim de 3.000.000 pessetes, que fa referència a les estades de treball a universitats o centres de recerca espanyols o de l'estranger.

Segon . La subvenció concedida per la Conselleria d'Educació i Cultura es distribuirà entre el professorat de la UIB que hagi de dur a terme estades de treball a universitats o centres de recerca espanyols o estrangers, a partir dels criteris següents:

  • Ajudes per a estades a universitats i centres de recerca d'Espanya: 50.000 PTA.
  • Ajudes per a estades a universitats i centres de recerca de la Unió Europea i d'altres països d'Europa : 75.000 PTA.
  • Ajudes per a estades a universitats i centres de recerca d'altres països: 125.000 PTA.

Tercer . La Comissió de Recerca de la UIB farà la selecció i la proposta d'ajudes.

Quart . Es constituirà una comissió mixta d'aquest protocol del conveni marc, formada per dos membres de la Conselleria d'Educació i Cultura i dos membres de la Universitat de les Illes Balears, per tal de dur a terme el seguiment d'aquest protocol del conveni marc.

Cinquè . Aquest conveni tindrà una durada fins al curs 2002-2003.

Sisè. La subvenció a la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'aquest conveni es farà efectiva una vegada aprovada. Posteriorment, la UIB haurà de presentar la justificació corresponent sobre la base de les activitats realitzades.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signam aquest protocol del conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Damià Pons
Conseller

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).