Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria i de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, l'Agrupació d'interès econòmic productors balears d'ametlles i garroves i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un programa pilot d'elaboració d'una beguda a base d'ametlla mallorquina

Palma, 1 d'octubre de 2001

REUNITS

L'Honorable Senyor Pere Sampol i Mas, Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, amb DNI núm. 41398841.

L'Honorable Senyor Mateu Morro i Marcé, Conseller d'Agricultura i Pesca, amb DNI núm. 42962840.

El senyor Antonio Martínez Zamora, amb DNI núm. 41337762, com a President i en representació de Productors Balears d'Ametlles i Garroves AIE, NIF G-07927940, amb domicili social a la Crtra. Palma-Alcúdia, km 24.3, de Binissalem.

L'Excel.lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Primer . Que es reconeixen mútuament capacitat per a la firma d'aquest conveni, en la representació que ostenten.

Segon . El Govern de les Illes Balears, pretén desenvolupar accions que possibilitin la millora de les condicions de vida de les persones i de les entitats que dediquen la seva activitat fonamentalment a l'agricultura, així com la promoció i difusió dels productes del camp d'aquestes Illes i de la transformació d'aquests mitjançant els adequats processos industrials i la millora de la seva comercialització. Per això, posa especial èmfasi en la tramitació i la gestió, l'obtenció i la concessió de totes les ajudes de caràcter públic, tant a l'àmbit de competències pròpies de les administracions del territori de les Illes Balears, com de l'Administració General de l'Estat o de la Unió Europea, així com en la realització d'estudis, assessorament i campanyes de promoció dels productes esmentats, fonamentalment a través de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria i de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física, investiga el desenvolupament d'aliments funcionals dirigits a sectors específics de la població, com són els esportistes i les persones majors, podent-se aplicar aquesta recerca a la transformació industrial de productes del camp d'aquestes Illes per a obtenir aliments de disseny.

Quart . L'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves promou investigacions sobre la diversificació dels productes a base d'ametlla i està interessada en la transformació industrial d'aquella part de la producció d'ametlla que no està catalogada com a ametlla seleccionada.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Formalitzar aquest conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, que actua a aquest efecte a través de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria i de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un programa pilot per a l'elaboració a escala industrial d'una beguda a base d'ametlla, efectuar el seguiment del valor nutricional del producte i els efectes nutricionals del seu consum per part d'esportistes; i, si s'escau, per a desenvolupar accions conduents a la promoció i comercialització de la beguda.

Aquest conveni té un termini de vigència des de la signatura fins dia 15 de desembre de 2001 i pot ser prorrogat per acord de totes les parts.

Segon . El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, ha de gestionar, informar i/o concedir a les entitats que signen aquest conveni totes les ajudes que puguin obtenir-se, a l'àmbit de les seves competències, de les administracions públiques d'àmbit territorial d'aquestes Illes, de l'Estat i/o de la Unió Europea.

Així mateix, realitzarà campanyes de promoció de la millor informació, distribució i comercialització respecte de la beguda a base d'ametlla en els mitjans de comunicació.

Així mateix, transferirà, al compte corrent núm. 2051-0100-51-0141983364 a nom de la Universitat de les Illes Balears, la quantitat SIS MILIONS DE PESSETES (6.000.000 ptes.) amb càrrec a la partida 21501/G/723A01/74113 dels Pressuposts per a l'exercici 2001, una vegada signat el present conveni, per a cobrir els costs marginals que suposa la realització del programa pilot per part de la Universitat indicat a l'Annex 1.

Tercer . El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, ha de prestar assessorament i suport tècnic en el marc de l'objecte d'aquest conveni.

Quart . La Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física, una vegada s'hagi dissenyat una línia de begudes a base d'ametlla que presentin característiques nutricionals interessants per a reposar les pèrdues energètiques, de líquids i d'antioxidants després de la pràctica esportiva, s'encarregarà de realitzar el seguiment del valor nutricional del producte durant la seva elaboració a escala industrial i de valorar els efectes nutricionals del seu consum per part d'esportistes.

Igualment prestarà assessorament i suport tècnic en el marc de l'objecte d'aquest conveni.

La direcció dels treballs, per encàrrec de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i de l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves, és a càrrec del doctor Antoni Pons Biescas, professor Titular de Bioquímica i Biologia Molecular, amb la codirecció del doctor Josep A. Tur Marí, professor Titular de Fisiologia. Les opinions i resultats seran responsabilitat exclusiva seva i no representaran l'opinió de la Universitat, a menys que aquesta es defineixi explícitament a través dels òrgans pertinents.

Cinquè . L'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves es compromet a aportar les quantitats necessàries de matèria primera per a realitzar aquest programa pilot, en les condicions higièniques i nutricionals més adequades al consum humà i, en la forma que permeti l'elaboració a nivell industrial de la beguda.

Així mateix, si s'escau, es compromet a adquirir la maquinària necessària per a la transformació inicial de l'ametlla en una presentació adient per a la seva transformació en beguda.

Sisè . Els resultats obtinguts en aquest programa pilot seran propietat de la Universitat de les Illes Balears, la qual ostentarà la titularitat del privilegi de propietat industrial. Malgrat això, totes les parts es comprometen a donar la màxima difusió possible dels resultats obtinguts en tots els àmbits del present conveni.

Setè . L'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves serà l'encarregada de l'explotació dels resultats sorgits d'aquest conveni, sempre i quan l'explotació s'iniciï en un termini màxim d'un any a comptar a partir de la concessió de la llicència de l'explotació, en cas contrari els drets d'explotació revertiran en el titular de la patent. En el moment de la concessió de la llicència d'explotació es fixarà un cànon o regalia sobre el preu de venda de la beguda que l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves haurà d'abonar a la Universitat de les Illes Balears.

Així mateix, l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves es compromet a revertir als seus associats part dels beneficis sobre el preu de l'ametlla que adquireixi.

Vuitè . La Universitat de les Illes Balears i l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves s'obliguen a facilitar a les conselleries que signen aquest conveni, en l'àmbit de les seves respectives competències, tot tipus de controls, inspeccions i comprovacions que aquestes conselleries estimin oportunes quant a les actuacions objecte d'aquest conveni, quan per aquestes conselleries hagin suposat una ajuda, aportació o finançament de qualsevol tipus, així com facilitar a aquestes conselleries tota la informació que requereixin.

Així mateix, haurà de facilitar totes les inspeccions, comprovacions i tota la informació que demani la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes, i qualsevol altre òrgan de control extern amb competències legals respecte això, si pertoca.

Novè . Per al seguiment d'aquest conveni i de futures accions que d'ell se'n puguin derivar, es crearà una Comissió Mixta formada per dos representants del Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria i/o de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, dos representants de la Universitat de les Illes Balears i dos representants de l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves. Els components d'aquesta Comissió Mixta figuren a l'Annex 2.

La Comissió Mixta s'ha de reunir, com a mínim, en finalitzar el programa pilot, quan la Universitat de les Illes Balears faci entrega a les altres parts d'una Memòria dels resultats obtinguts que acrediti la realització i el bon fi del programa. Així mateix, fixarà el preu de l'ametlla destinada a l'elaboració de la beguda.

Desè . Les parts que signen aquest conveni, hauran d'autoritzar la selecció d'una empresa que s'encarregui d'embotellar la beguda a base d'ametlla en les condicions idònies per al consum humà i el desenvolupament d'aquest conveni.

Onzè . En totes les actuacions que es realitzin en virtut d'aquest conveni s'haurà de reflectir de forma expressa, clara, visible i destacada, i també en les declaracions i/o manifestacions que s'efectuïn respecte d'aquestes actuacions, que la seva realització està compresa dins l'àmbit d'aquest conveni, i que, si n'és el cas, s'ha aportat ajuda per part del Govern de les Illes Balears.

I en prova de conformitat, tots els reunits signen aquest conveni a la ciutat i a la data indicats a l'encapçalament.

Pere Sampol i Mas

Conseller d'Economia, Comerç i Indústria

Mateu Morro i Marcé

Conseller d'Agricultura i Pesca

Antonio Martínez Zamora

President de Productors Balears d'Ametlles i Garroves AIE

Llorenç Huguet Rotger

Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX 1

Activitats bàsiques i necessitats per a la realització del programa pilot d'elaboració industrial d'una beguda a base d'ametlles

A.- Activitats a realitzar:

 • Control nutricional de la producció industrial de la beguda.

El procés industrial d'elaboració de la beguda pot produir canvis en el valor nutricional dels ingredients que cal quantificar i, en el seu cas, minimitzar. S'analitzaran una sèrie d'indicadors de valor nutricional a les etapes més significatives del procés de producció, s'efectuaran balanços de matèria i estudis de rendiment a fi de minimitzar les pèrdues nutricionals. S'efectuarà una valoració nutricional de la beguda industrial elaborada.

 • Efectes nutricionals del consum de la beguda en esportistes.

Es facilitarà el consum de la beguda a esportistes seleccionats i s'estudiaran els efectes del seu consum i del moment del seu consum sobre paràmetres indicadors d'estrés oxidatiu i sobre els efectes d'hidratació. Es determinaran en condicions bassals i després de practicar el seu esport. Per efectuar la valoració dels efectes caldrà conèixer els seus hàbits alimentaris.

B.- Necessitats

 • Personal: 3.200.000.- ptes.
 • Material inventariable:

Sistema de bioimpedància per a la quantificació del component hídric 1.500.000.- ptes.

 • Material fungible:

-Control nutricional 500.000.- ptes.

-Efectes nutricionals 800.000.- ptes.

Total 6.000.000.- ptes.

ANNEX 2

Components de la Comissió Mixta Govern de les Illes Balears, Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves i Universitat de les Illes Balears, per a desenvolupament i aplicació del Conveni

Govern de les Illes Balears:

 • Per la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria: Miquel Gual Pons
 • Per la Conselleria d'Agricultura i Pesca: Joan Rallo García

Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves:

 • Pedro Cortés Mínguez
 • Eduardo Cerdà Ferrer de Sant Jordi

Universitat de les Illes Balears:

 • Antoni Pons Biescas
 • Josep A. Tur Marí