Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de cooperació per a l'obtenció del doble doctorat entre la Universitat Nacional del Sur (Argentina) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 11 de setembre de 2001
Bahía Blanca, 3 d'octubre de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Nacional del Sur, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Luis María Fernández, amb domicili legal a l'avinguda Colón, 80, de la ciutat de Bahía Blanca, província de Buenos Aires, República Argentina.

De l'altra part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb les seves atribucions respectives, han establert les següents

BASES GENERALS DE L'ACORD

Primera. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat Nacional del Sur (UNS) es proposen col·laborar en la definició i el desenvolupament dels doctorats respectius mitjançant les activitats següents:

 1. Intercanvi de docents, investigadors i doctorands per al desenvolupament de programes d'investigació i formació conjuntament establerts.
 2. Participació en les comissions d'avaluació dels doctorats respectius.
 3. Concessió del doble títol de doctor reconegut en els països de les dues institucions que participen en l'acord.
 4. Lliure accés a les estructures i a les biblioteques de les dues institucions.
 5. Possibilitat de l'ús instrumental d'investigació existent en ambdues institucions.

La Universitat Nacional del Sur ho durà a terme d'acord amb:

 • Llei d'educació superior (Llei 24521).
 • Estatut de la Universitat Nacional del Sur (ME i J 68/87/96 i AU 4/96).
 • Reglament del Departament d'Estudis de Postgrau (CSU-679/00).
 • Resolucions de la Universitat Nacional del Sur i del Departament de Geografia que reglamentin específicament els estudis de postgrau.

La UIB ho durà a terme d'acord amb:

1) Normativa de caràcter general:

 1. Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (núm. 209, de 1 de novembre), art. 30 i 31.
 2. Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau.

2) Normativa pròpia de la UIB:

a) Estatuts, publicats pel Reial decret 32/1999, de 26 de març (BOCAIB núm. 45, de 10 d'abril). Títol IV, capítol 1, secció 2a., art. 160 a 168.

b) Normativa de la Comissió de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears reguladora dels estudis de tercer cicle.

Segona. Responsabilitat

La responsabilitat de la realització del present acord es confia als coordinadors dels doctorats en qüestió.

Tercera. Intercanvi de doctorands, docents i investigadors

Les parts es comprometen a impulsar un intercanvi recíproc de doctorands fins a un màxim de dos estudiants per any. Els doctorands que es beneficiaran d'aquest intercanvi seran seleccionats sobre la base del seu curriculum vitae i acceptats per la institució receptora.

Quarta. Modalitat d'intercanvi de doctorands

 1. Els doctorands duran a terme a la institució estrangera que els aculli un programa de formació establert entre les parts per un període mínim de sis mesos, sota la supervisió del tutor de la universitat receptora.
 2. Cada universitat es farà càrrec de la gestió administrativa dels alumnes seus que participin en el dit programa, en el termes que li siguin propis. Els doctorands s'inscriuran en una sola de les institucions participants. Quant als crèdits dels cursos de doctorat, s'abonaran a la universitat en què es realitzin. També s'hauran d'abonar les taxes de convalidacions a la universitat on es facin.
 3. Les comissions de Doctorat o els òrgans competents d'ambdues universitats revisaran l'expedient de l'alumne i els programes dels cursos de doctorat i acordaran de concedir la suficiència investigadora en el cas de la UIB, o els 100 crèdits d'investigació equivalents en el cas de l'UNS.
 4. La tesi doctoral es defensarà en una de les institucions participants davant una comissió única. La comissió serà composta per representants d'ambdues institucions en un nombre condicionat per la normativa vigent de les dues institucions.
 5. Les institucions es comprometen a posar a disposició dels doctorands visitants les estructures didàctiques i d'investigació necessàries per al desenvolupament de les activitats de formació. A més, les institucions garanteixen als doctorands visitants la possibilitat de gaudir dels mateixos serveis a disposició dels mateixos doctorands.
 6. Els docents, investigadors i estudiants que es beneficiaran d'aquest acord tindran assistència mèdica, dins els límits dels acords internacionals existents en matèria de garanties i assistència recíproca. Les modalitat esmentades es definiran detalladament per a cada doctorand beneficiari de l'intercanvi.
Cinquena. Concessió del doble títol

Els doctorands que es beneficiïn del programa d'intercanvi al qual es refereix l'article anterior obtindran un doble títol de doctor, corresponent cadascun al que imparteix cada institució que firma el present acord.

Sisena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor des de la data en la qual les dues parts reconeguin el text i el signin. El conveni tindrà una durada de quatre anys que es prorrogaran automàticament, excepte si el denuncia expressament una de les dues parts.

En cas que aquest conveni quedi sense efecte, els alumnes que estiguin cursant els estudis de tercer cicle en el marc d'aquest conveni podran finalitzar els estudis encara que el conveni quedi rescindit.

I com a prova de conformitat amb el que s'ha exposat anteriorment, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de cooperació, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Nacional del Sur,

Luis María Fernández
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).