Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 30 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda la senyora Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, amb DNI núm. 43054869, batllessa accidental de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Palma, amb el NIF núm. 07040000 I, assistida pel secretari general de la Corporació, Agustí Estela Ripoll.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Illes Balears), i NIF Q-0718001-A.

MANIFESTEN

Que existeix un acord marc entre la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, signat el dia 14 de maig de 1992.

Que la Policia Local de l'Ajuntament de Palma està interessada a col·laborar en un estudi sobre les conseqüències psicològiques dels accidents de trànsit en les persones que n'han estat víctimes.

Per això,

ACORDEN

Primer. Objectiu del treball

Es tracta de fer un treball d'investigació sobre les conseqüències psicològiques que poden patir a curt i mitjà termini les persones que han estat víctimes d'un accident de trànsit dins el terme municipal de Palma.

Segon. Equip humà

La Universitat de les Illes Balears aportarà el personal investigador adient, que serà dirigit i coordinat pel doctor Miquel Tortella i Feliu, que assumeix la direcció tècnica de l'estudi.

L'Ajuntament de Palma aportarà la participació del psicòleg de la Policia Local senyor Sebastià Lladó Alemany, que col·laborarà en la direcció tècnica de l'estudi, a més del personal policial requerit segons el disseny d'investigació.

Tercer. Obligacions de les parts

1. El present acord no implica cap tipus de retribució ni contraprestació econòmica ni per part de l'Ajuntament de Palma a la Universitat de les Illes Balears, ni per part de la Universitat de les Illes Balears a l'Ajuntament de Palma.

2. Les dades obtingudes durant la realització de l'estudi tindran caràcter confidencial i es demanarà expressament a les persones participants la seva acceptació i col·laboració.

3. La Universitat de les Illes Balears, i en nom seu les persones responsables de la realització de l'estudi, es comprometen a lliurar abans de la data de finalització d'aquest acord un informe complet amb els resultats obtinguts.

4. La Policia Local de l'Ajuntament de Palma podrà fer l'ús que consideri més adient d'aquest informe. Si en fa ús, farà constar que s'ha elaborat mitjançant l'estudi resultant d'aquest acord.

5. Les dades obtingudes podran ser utilitzades pels autors de l'estudi per a ulteriors investigacions. En aquest cas es farà constar que s'han obtingut mitjançant l'estudi resultant d'aquest acord.

Quart. Durada

El present acord entrarà en vigor el dia de la signatura. La durada prevista serà d'un any.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Palma,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Carme Feliu
Batllessa accidental

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 31 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).