Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL¿LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE EL SISTEMA TEC DE MONTERREY (MÈXIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Monterrey, 5 de juliol de 2001

REUNITS

D'una part, el Dr. Alberto Bustani, Rector del Sistema Tec de Monterrey, i el Dr. Enrique Zepeda, vicerector d'Internacionalització del Sistema Tec de Monterrey, campus Monterrey (en endavant, Tec de Monterrey).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius.

Aquest Acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudi conjunts, i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en el termes que s'indiquen més avall:

Es durà a terme dins el marc de col¿laboració cultural i científica establert entre ambdós països i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus país.

Segona. Tipus de cooperació.

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives universitats.

3. Seminaris, col¿loquis, simposis.

4. Estudis d'investigació conjunts.

5. Programes i plans d'estudi conjunts.

6. Accés a equips i material específics.

7. Visites de durada curta.

8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.

9. Altres activitats de cooperació acordades entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació.

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran especficament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projectes específics.

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests podran incloure la informació següent.

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudi conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació dels convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del rector de cada Universitat.

Cinquena. Condicions financeres .

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació.

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats

Setena. Forma de disposar de la propietat intel¿lectual.

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquests acord, estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i duració .

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguessin en fase de realització

Novena. Coordinació.

Cada Rector nomenarà en un termini no major de tres mesos un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Pel Sistema Tec de Monterrey,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Alberto Bustani
Rector

Llorenç Huguet
Rector

Pel Sistema Tec de Monterrey,

Enrique Zepeda
Vicerector d'Internacionalització

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).