Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC NÚMERO 1, D'INTERCANVI D'ESTUDIANTS EN GENERAL, ENTRE EL SISTEMA TEC DE MONTERREY (MÈXIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Monterrey, 5 de julio de 2001

REUNITS

D'una part, el Dr. Alberto Bustani, Rector del Sistema Tec de Monterrey, i el Dr. Enrique Zepeda, vicerector d'Internacionalització del Sistema Tec de Monterrey, campus Monterrey (en endavant, Tec de Monterrey).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ACORDEN

En l'àmbit de l'acord marc (de data 5 de juliol de 2001), les dues institucions signants volen i han decidit efectuar accions d'intercanvi d'estudiants en general, en els termes següents:

 1. Cada universitat acceptarà estudiants a temps complet de la institució sòcia, d'un en un, en programes de llicenciatura o de postgrau durant l'any acadèmic o a les sessions d'estiu. Els estudiants s'intercanviaran pel mateix període d'estudis que tinguin llurs contraparts, considerant les equivalències següents:

Període d'estudis

Equivalència

Un any acadèmic

Dos semestres

Un semestre

Un semestre o tres estudis d'estiu

Un trimestre

Un semestre

Els estudiants de doctorat podran participar en intercanvis en els termes que es determinin cas per cas de mutu acord entre les parts.

B) Els estudiants d'intercanvi podran sol·licitar l'admissió als programes oferts per la universitat amfitriona com a estudiants temporals a temps complet. La carrega acadèmica dels estudiants d'intercanvi serà igual a la dels estudiants locals, de la universitat amfitriona.

C) El procés de selecció mitjançant el qual els estudiants són nomenats és responsabilitat de la institució amfitriona. Els candidats poden ser de llicenciatura o postgrau. El nombre d'estudiants enviat per cada institució serà decidit per mutu acord.

D) Cada institució es reserva el dret de requerir als candidats que entreguin tots els documents sol·licitats. De la mateixa manera, cada institució es reserva el dret d'acceptar o rebutjar l'admissió dels candidats sobre la base de criteris de selecció acadèmics.

 1. L'acceptació de l'intercanvi està condicionada a obtenir la documentació de migració necessària per al viatge. La institució receptora ajudarà per a l'obtenció d'aquest document.
 2. Els participants estan subjectes a les regles i normes de la universitat hoste durant la seva estada.
 3. Els estudiants estan condicionats a obtenir l'estàndard mínim de rendiment acadèmic que requereixi la universitat receptora.
 4. Els participants en els intercanvis remetran llurs matrícules a la institució d'origen. Pagaran l'allotjament i manutenció a la institució receptora. Els estudiants faran intercanvi amb la contrapart pel temps determinat de l'intercanvi.
 5. Els participants seran allotjats a les residències de la universitat o en altres opcions, com famílies, apartaments, cases d'hostes o similars.
 6. Els estudiants són responsables de les despeses de transports i personals de viatge, inclosos els períodes de vacances.
 7. Els estudiants d'intercanvi són responsables de totes les despeses personals: telefonades, llibres, etc.
 8. Els estudiants d'intercanvi han de subscriure el pla de salut de la universitat receptora o dur una cobertura similar o major del seu país.
 9. La universitat receptora proveirà la institució d'origen de l'expedient acadèmic d'alumnes (transcrit). Els cursos realitzats en cada universitat seran tractats amb les equivalències de cada institució.
 10. Les violacions a la llei del país a la universitat receptora estaran subjectes a l'expulsió del país, revisió del visat i expulsió de la universitat.
 11. Si qualque any hi ha un desequilibri significatiu en el nombre d'alumnes d'intercanvi, el dèficit serà compensat l'any següent, dins els límits raonables. Els desequilibris poden ser solucionats utilitzant les taules d'equivalències. En cas d'existir una demanda notablement superior per a una de les parts, la universitat que presenti l'excedent d'alumnes podrà postular-los amb l'esquema de pagament directe, és a dir, pagant directament a l'altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli. Les quotes de matrícula serien transferides d'una universitat a l'altra, evitant que els estudiants participants fessin la transferència o l'abonament de quotes directament.
 12. El present acord específic entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Pel Sistema Tec de Monterrey,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Alberto Bustani
Rector

Llorenç Huguet
Rector

Pel Sistema Tec de Monterrey,

Enrique Zepeda
Vicerector d'Internacionalització

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).