Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL SINDICAT DE PERIODISTES DE LES ILLES BALEARS

Palma, 26 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda, el senyor Andreu Manresa Monserrat, com a secretari general del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, tal com estableixen la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, del 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears té atribuïda com una de les seves funcions donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en què s'assenta (article 1.2.c de la Llei de reforma universitària).

Ambdues parts, en la representació en què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquest acord marc de col·laboració entre el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (d'ara endavant, SPIB) i la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB).

En conseqüència, acorden de subscriure el present conveni per tal d'establir fórmules generals de cooperació ama la finalitat d'assolir objectius compartits per mitjà de la realització associada d'activitats, l'intercanvi d'experiències i qualsevol altre mitjà apte per a la consecució d'aquests propòsits. A aquest efecte convenen d'establir les següents:

CLÀUSULES

Primera . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d'acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segona . Facilitar, en la mesura possible, la utilització dels recursos humans i tècnics de què disposen ambdues entitats, per afavorir l'assoliment dels objectius respectius.

Tercera . Facilitar l'intercanvi d'informació, documentació i experiències entre les dues institucions.

Quarta . Desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència i la investigació d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tinguin.

Cinquena . Facilitar la realització d'estudis sociològics relacionats amb el sector de professionals del periodisme.

Sisena . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en l'ús de les noves tecnologies aplicades a la comunicació.

Setena . Promoure la col·laboració en matèria de cursos d'especialització i formació contínua dels professionals del periodisme, de comú acord entre ambdues institucions.

Vuitena . Obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament i l'assimilació de noves tecnologies en el camp de l'exercici professional del col·lectiu de periodistes de les Illes Balears.

Novena . Facilitar a l'SPIB la possibilitat de tenir una pàgina web al servidor de la UIB complint les normes que té aquesta universitat en el seu manteniment.

Desena . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament tecnològic, i altres activitats que l'SPIB proposi a la UIB.

Onzena . Facilitar als periodistes l'accés en condicions especials a les instal·lacions esportives de la UIB. Els membres de l'SPIB podran gaudir dels abonaments a les instal·lacions esportives de la UIB al mateix preu i en les mateixes condicions que els membres de la UIB.

Dotzena . Promoure conjuntament iniciatives davant tercers en matèries objecte d'aquest conveni marc.

Tretzena . El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Catorzena

Condicions financeres:

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Quinzena . La realització i el compliment d'aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que s'afegiran a aquest acord. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, programes i actuacions comuns es definiran específicament.

Setzena . Es crearà una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any, i tindrà aquestes competències:

a) Proposar la realització d'activitats específiques dins el marc d'aquest conveni.

b) Resoldre qualsevol altra qüestió que pugui sorgir com a conseqüència de l'acompliment d'aquest conveni marc.

c) Establir qualsevol tipus de concert que interessi les dues institucions, entre elles o conjuntament amb altres, mitjançant acords puntuals. Aquests concerts inclouran la documentació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa del projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

d) Qualsevol altre objectiu que les parts pactin de mutu acord.

Dissetena . Aquest conveni marc de col·laboració entrarà en vigor en el moment que se signi, tindrà una vigència mínima d'un any, i es prorrogarà automàticament pel mateix període llevat que una de les dues parts expressi la voluntat de donar-lo per acabat amb una antelació de tres mesos. En cas que es doni per finalitzat l'acord, ambdues parts es comprometen a acabar les tasques establertes en aquest conveni que hi hagi en activitat.

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni general en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Sindicat de Periodistes de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Andreu Manresa
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).