Convenis i acords marc signats per la UIB

PR OTOCOL ANNEX AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE SHEFFIELD

Sheffield, 20 de juliol de 2001

Dins el marc de l'acord general sobre la cooperació entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat de Sheffield de data 11 de juny de 1987, i amb l'experiència adquirida en l'execució del projecte de col·laboració establert el 12 de juny de 1991 sota l'acord general, i renovat l'1 d'octubre de 1996, les dues universitats

ACORDEN

Primer . Mantenir l'objectiu a llarg termini d'establir conjuntament cursos de llicenciatura en els camps dels estudis de català i hispàniques amb una qualificació de llicenciatura comuna concedida per ambdues universitats.

Segon . Continuar treballant en el que s'acaba d'indicar sobre la base del que s'estableix als programes de «llicenciatura doble», i modificar totes les mesures importants d'aquests programes pel que fa a les estructures dels nous plans d'estudis respectius que introdueixin ambdues universitats.

Tercer . Facilitar el que s'ha indicat:

a) Es continuarà amb els mateixos nivells de finançament del programa de llicenciatura doble i de la Càtedra de Català Illes Balears (6.010,12 euros anuals a càrrec de la Universitat de Sheffield i 6.010,12 euros anuals a càrrec de la Universitat de les Illes Balears).

b) Es mantindrà el «lectorat» de la UIB com un lloc de responsabilitat principalment per a l'ensenyament del (i la investigació sobre el) català dins la part de la doble llicenciatura de Sheffield d'Estudis Hispànics i Filologia Catalana. La persona que ocupi aquest «lectorat» haurà d'estar degudament qualificada per a l'ensenyament de la llengua catalana i serà seleccionada per la UIB tenint en compte el criteri del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. La persona designada tindrà accés amb matrícula gratuïta als programes de postgrau en l'àmbit dels estudis catalans de la Universitat de Sheffield. El càrrec serà renovable fins a tres anys.

c) Com a contrapartida de l'apartat b) la Universitat de Sheffield finançarà una plaça de «lectorat» perquè l'ocupi a la Universitat de Sheffield una persona designada per la UIB tenint en compte el criteri del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. Aquesta persona haurà d'estar degudament qualificada per exercir docència de llengua espanyola. O bé, alternativament, la Universitat de Sheffield finançarà una plaça de «lectorat» d'anglès a la UIB que serà ocupada per una persona designada per la Universitat de Sheffield i degudament qualificada per exercir docència de llengua anglesa. En qualsevol dels dos casos la persona designada tindrà accés amb matrícula gratuïta als programes de postgrau de la universitat on exerceixi les seves tasques docents per realitzar un programa de recerca establert entre ambdós departaments (Department of Hispanic Studies i Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina) i amb supervisió doble. El càrrec serà renovable fins a tres anys.

d) Es continuarà cercant activament fons per als intercanvis d'estudiants, dins el curs de la doble llicenciatura, del programa Sòcrates i d'altres agències apropiades.

Quart . Continuar els programes d'ensenyament coordinat establerts i detallats a l'annex de 1991, fent-hi les modificacions necessàries perquè s'ajustin les estructures dels nous plans d'estudis de les dues universitats i incorporant-hi les modificacions objecte d'acord derivades de l'experiència acumulada des que s'inicià el programa de doble llicenciatura.

Cinquè . Continuar els intercanvis de personal i les operacions d'ensenyament integrades, consolidar els acords actuals i, a través d'aquests, promoure la cooperació en investigació entre els tres departaments.

Sisè . Revisar el progrés de tots els assumptes dins el període de cinc anys a partir de la data de la firma d'aquest document.

Aquest text s'ha redactat en anglès i en català, i les dues versions són idèntiques.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat de Sheffield,

Llorenç Huguet
Rector

Robert Boucher
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).