Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL

Palma, 27 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda, la consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la Conselleria de Benestar Social està interessada en la realització de l'estudi d'investigació per a l'elaboració del Pla de lluita contra l'exclusió social.

Per això es formalitza aquest protocol annex que desenvolupa el conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

 1. L'objecte del conveni és l'elaboració del document base del Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social a les Illes Balears. El document base tindrà com a eixos fonamentals l'anàlisi de les garanties d'ingressos mínims, l'acompanyament social i la inserció sociolaboral dels col·lectius en risc d'exclusió social.
 2. La direcció de l'estudi sobre el Pla d'exclusió social, a petició de la Conselleria, anirà a càrrec de Maria Antònia Carbonero Gamundí, professora titular d'escola universitària de Sociologia, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de la Conselleria de Benestar Social Antoni Sancho Cervantes.

Segona. Contingut econòmic

 1. La Conselleria de Benestar Social abonarà com a contraprestació pel treball d'investigació la quantitat total de 6.090.000 pessetes.
 2. El pagament de l'estudi s'efectuarà contra presentació de les factures corresponents a la despesa realitzada per part de l'equip investigador de la Universitat de les Illes Balears, degudament conformades pel director general de planificació i ordenació social de la Conselleria de Benestar Social i com a màxim fins a l'import establert en aquest conveni.
 3. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent núm. 2051-0100-51-0141983364, a nom de la Universitat de les Illes Balears.
 4. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 23501.313D01.64000.00000 del Govern balear.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'estudi, d'acord amb les dates establertes en aquest document, i, per part de la Conselleria de Benestar Social, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball, romandran integrats com a béns de la Universitat.

Setena. Règim d'adscripció de béns

 1. Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador.
 2. En cas que del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte de l'estudi o de la investigació duts a terme, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable en la forma que resulti beneficiosa per a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador de la iniciativa.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades, si es fa esment d'on procedeixen, podran ser utilitzades per la Conselleria de Benestar Social de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de la Conselleria de Benestar Social.

Desena. Vigència del contracte

El treball es lliurarà abans del dia 31 de desembre de 2001. Per tant, la vigència d'aquest conveni finalitzarà en lliurar-se el treball d'acord amb els terminis establerts.

No obstant l'anterior, si l'estudi no està acabat en la data prevista, podrà renovar-se per mutu acord de les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, la Conselleria de Benestar Social es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Dotzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

 1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Tretzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Catorzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti. A més, tota la publicitat que es derivi d'aquesta activitat i en la qual aparegui el logotip de suport del Govern de les Illes Balears ha de ser, com a mínim, en català.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Conselleria de Benestar Social,

Fernanda Caro
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).