Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL D'ADHESIÓ DE LA UNIVERSITAT D'EXTREMADURA AL CONVENI INTERUNIVERSITARI PER A LA REALITZACIÓ D'UN DOCTORAT EN QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL SIGNAT L'1 DE JUNY DE 1999

Badajoz, 27 de juliol de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat d'Extremadura, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Ginés M. Salido Ruíz, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure el present protocol, i a aquest efecte

EXPOSEN

I . Que hi ha un conveni subscrit pels rectors de les universitats (per ordre alfabètic) Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Barcelona, de Girona, les Illes Balears, Jaume I de Castelló, del País Basc, Rovira i Virgili, de Salamanca, de Sevilla, de València i de Valladolid (document adjunt núm. 1), i l'adhesió a aquest conveni de la Universitat Complutense de Madrid el dia 21 de juny de 2000.

II . Que l'article 31 de la Llei orgànica de reforma universitària (BOE 1-IX-1983) regula els cursos de doctorat, entenent que la finalitat d'aquests cursos és «l'especialització de l'estudiant i la seva formació en les tècniques d'investigació, dins una àrea de coneixement».

III . Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris i l'obtenció i l'expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau (BOE 1-V-1998), estableix el marc legal per al desenvolupament de programes de doctorat, i declara expressament el suport als programes interuniversitaris.

IV . Que els Estatuts de la Universitat d'Extremadura i els desenvolupaments normatius persegueixen incentivar la qualitat en els programes de tercer cicle.

V . Que la Junta de Govern de la Universitat d'Extremadura, va aprovar en data 27 de juliol de 2000, el programa de doctorat interuniversitari de Química Teòrica i Computacional (document adjunt núm. 2).

VI . Que les entitats, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen de subscriure el present protocol a fi de millorar les respectives comeses, i per això formalitzen el present document d'acord amb la següent

CLÀUSULA

ÚNICA

La Universitat d'Extremadura s'adhereix al conveni esmentat abans amb el compromís de complir-lo en tots els termes i en igualtat de condicions amb totes les universitats signatàries.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, ambdues parts signen el present protocol en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat d'Extremadura,

Ginés M. Salido
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).