Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LÍNIES DE RECERCA SOBRE OCUPACIÓ I ESTRUCTURA PRODUCTIVA A LES ILLES BALEARS

Palma, 31 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, Eberhard Grosske Fiol.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

1. Que la Conselleria de Treball i Formació està interessada en la posada en marxa de línies de recerca en matèria d'ocupació i situació laboral a l'estructura productiva de les Illes Balears, i de manera específica en relació al sector turístic.

2. Que la Universitat de les Illes Balears ve desenvolupant diverses investigacions a través del Departament d'Economia i Empresa, sobre mercat de treball i reconversió en el sector turístic de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren, amb data 12 de juliol de 2000, un conveni marc de col·laboració on el Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifestà el seu interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB.

Per tot això

PACTAM

Primer. Objecte del treball

L'objecte d'aquest acord és la posada en marxa d'una línia de recerca conjunta sobre "Relacions laborals i models turístics a Balears" d'acord als continguts i metodologia establerts en el projecte que s'adjunta com a document annex.

Segon. Responsabilitats i aportacions de les parts

1. La Conselleria de Treball i Formació, a través del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) participarà en el desenvolupament de la recerca, tant en l'execució com en el seguiment.

2. Les aportacions de la Conselleria de Treball per dur a terme la investigació seran les següents:

a)La participació dels tècnics de l'Observatori Laboral del SOIB en l'anàlisi de les dades i en el debat i elaboració dels resultats.

b)Posada a disposició de l'equip de recerca de la UIB de les dades estadístiques de què disposi el SOIB i que siguin necessàries per executar millor el projecte.

3. La Universitat de les Illes Balears, a través dels professors participants a l'equip d'investigació, s'encarregarà de dirigir i executar la investigació i es farà càrrec de les contractacions dels serveis que corresponguin en les fases de treball de camp.

4. Les aportacions de la Universitat de les Illes Balears per executar la investigació seran les següents:

  1. La participació dels investigadors de la UIB que figuren el projecte adjunt.
  2. Els recursos materials i de suport tècnic i informàtic de la UIB necessaris per realitzar correctament la investigació.

Tercer. Abonament.

La Conselleria de Treball i Formació abonarà a la Universitat de les Illes Balears l'import màxim de 8.000.000 de pessetes (vuit milions), equivalents a 48.080,97 euros, quantitat que es pagarà de la manera següent:

a) Fins a un 50% a la signatura d'aquest conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 19101.315A01.44100.00000 del pressupost vigent de la comunitat de les Illes Balears.

b) Fins a un 30% el mes de gener, amb l'informe intermedi previ sobre l'execució, amb càrrec a la partida pressupostària corresponent del pressuposts de l'any 2002.

c) Fins a un 20% en acabar l'acció objecte d'aquest conveni, amb càrrec a la partida pressupostària corresponent de pressupost de l'any 2002, condicionat a la presentació prèvia de la següent documentació i l'informe favorable del director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears:

- certificat conjunt de l'acabament del projecte

- una memòria econòmica, acompanyada dels justificants econòmics corresponents de totes les despeses efectuades.

- un certificat expedit de la persona responsable de l'exactitud comptable i de la certesa dels justificants presentats.

Quart. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble, exclusivament, als professors de la Universitat que participin dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu paper no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquè. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de realitzar l'objecte d'aquest acord, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisè. Adscripció de béns

1. Els instruments científics, les eines de treball, romandran integrats com a béns de la Universitat.

2. Si, com a conseqüència d'aquest acord, sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador.

Setè. Utilització dels resultats

Les dades, si es fa esment d'on procedeixen, podran ser utilitzades per la Conselleria de Treball i Formació de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Vuitè. Cessió de drets a terceres persones

En cas que es generin drets d'aquest acord, aquests poden ser cedits únicament amb el consentiment de la Conselleria de de Treball i Formació.

Novè. Vigència de l'acord

La vigència d'aquest acord vigirà fins el dia 30 de novembre de 2002. En cas d'impossibilitat d'acabament de la investigació en el termini previst en el projecte, per acord de les parts, es pot ampliar sense que això significa cap modificació de les aportacions econòmiques previstes.

Desè. Comissió de seguiment

Per vigilar i el controlar el desenvolupament d'aquest acord, es constitueix una Comissió de seguiment, composta, per dos membres de cada una de les parts. La comissió esmentada ha de resoldre els problemes d'interpretació i acompliment de l'acord, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu i, a més, ha d'exercir competències generals d'avaluació del seu desenvolupament, propostes de canvis en el projecte inicial i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte de l'acord.

Onzè. Causes de resolució

Són causa de resolució d'aquest conveni:

  1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants de l'acord.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte de l'acord.

Dotzè. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el seu a compliment o la seva interpretació del conveni correspon a la Comissió Mixta del Conveni Marc de Col.laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

Tretzè. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti. A més, tota la publicitat que es derivi d'aquesta activitat i en la qual aparegui el logotip de suport del Govern de les Illes Balears ha d'ésser, com a mínim en català.

I, com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signam en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Treball i Formació,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Eberhard Grosske
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).