Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ DE DIA 12 DE JULIOL DE 2000, ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (CONSELLERIA D'INTERIOR) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES SELECTIVES PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Marratxí, 20 de juny de 2001

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Josep Maria Costa i Serra, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

ACTUEN

El primer en representació del Govern de les Illes Balears, facultat per a la signatura d'aquest protocol addicional, pel Decret 1/2001 de 30 de març, del President de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de las conselleries la firma dels convenis i dels acords de cooperació i col·laboració a què es refereix l'acord del Consell de Govern de 30 de març de 2001, de delegació de la competència d'autorització de convenis i acords de cooperació i col·laboració, i el segon en representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i l'article 29 del Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquest protocol addicional de col·laboració entre la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTEN

1. Que mitjançant el Conveni marc de col·laboració general signat el dia 12 de juliol de 2000, entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, ambdues institucions varen establir la col·laboració institucional entre les dues entitats, possibilitant el seu desenvolupament, a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols, que s'adjuntaran a l'esmentat conveni. Així mateix es disposa que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'haurà de realitzar a través d'un protocol específic.

2. Que la Conselleria d' Interior, mitjançant la Direcció General de la Funció Pública d'acord amb els que s'estableix a l'Ordre del President de les Illes Balears de 27 d'abril de 2000, i amb l'article 17 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, du a terme, en el àmbit de les seves competències, els diferents processos selectius per a l'ingrés en els diferents cossos i escales de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com els procediments de selecció de personal laboral al servei d'aquesta administració i els procediments de funcionarització del personal al seu servei. Per altra banda aquesta conselleria te entre les seves competències l'organització dels cursos de formació del personal al seu servei.

3. Que la Universitat de les Illes Balears disposa dels mitjans personals i materials per tal de dur a terme les tasques d'avaluació, confecció d'exàmens i correcció de proves selectives de concurrència competitiva així com gaudeix de la infrastructura suficient per tal d'assolir en les seves instal·lacions la realització de les proves amb participació multitudinària. Així mateix el seu professorat està qualificat per dur a terme tasques de formació de personal al servei de l'administració autonòmica.

4. Que es d'interès comú d'ambdues institucions en el desenvolupament a tots els nivells de les seves funcions i dels seus objectius, per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Per l'anteriorment exposat,

ACORDEN

Primer . Establir un programa de col·laboració per a la realització de proves selectives per a l'accés a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears .

Segon . Crear una Comissió de Seguiment que estarà formada per tres representants de la Universitat de les Illes Balears i tres representants de la Conselleria d'Interior, i que tindrà la funció de coordinar les relacions entre la Conselleria d'Interior i la Universitat de les Illes Balears en l'execució d'aquest Protocol. Aquesta comissió específica informarà a la comissió mixta a que fa referència el conveni marc dels acords que es prenguin.

Tercer . Aquest Protocol tindrà efectes econòmics dins l'any 2001, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin signar.

En prova de conformitat signen per duplicat en el lloc i la data que s'indiquen en l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Interior, Josep M. Costa i Serra. Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet i Rotger. Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).