Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ANNEX A L'ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) RESPECTE DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ (IFOC) I L'OFICINA D'INFORMACIÓ DE LA UIB

Palma, 6 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda, la senyora Margarita Nájera Aranzábal, que actua en nom, representació i com a batllessa de l'Ajuntament de Calvià, amb domicili al carrer Can Vic, 29, de Calvià, NIF núm. P-0701100-J.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 29 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que hi ha un acord marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Calvià i la UIB.

Que l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) és un òrgan desconcentrat de l'Ajuntament que té transferides les competències en matèria d'accions orientades a afavorir l'ocupació i, concretament, té facultat per concertar amb institucions funcions d'informació.

Que l'Oficina d'Informació de la UIB (en endavant, Od'I) és un servei que té com a funció reunir tota la informació cultural, administrativa, acadèmica i general de la Universitat i també de l'exterior (altres universitats, institucions...), per tal de posar-la a l'abast dels estudiants i totes les persones interessades.

ACORDEN

D'establir un acord de cooperació per tal de facilitar la difusió de la informació que generen ambdues institucions. Els objectius d'aquest acord són promoure l'apropament entre les entitats que realitzen projectes i activitats per a estudiants universitaris i compartir els recursos existents.

Amb aquest acord es vol promoure la participació dels estudiants universitaris en els programes específics en matèria d'ocupació, formació i promoció econòmica que duu a terme l'IFOC.

La cooperació entre ambdues institucions inclourà els punts següents :

1 . Intercanvi d'informació, per tal d'optimitzar els recursos d'ambdues institucions, millorar els serveis i no duplicar esforços.

2 . La tasca de l'Od'I es fonamentarà principalment a oferir informació als estudiants i a tota la comunitat universitària de totes les activitats que organitzi l'IFOC a través dels mitjans següents:

  • La web institucional de la UIB.
  • La llista de distribució de l'Od'I: <info_uib@uib.es>
  • La distribució de la informació als diferents edificis del campus.

3 . L'Ajuntament de Calvià, mitjançant l'IFOC, es compromet a:

  • Convidar com a col·laborador, a efectes publicitaris, l'Od'I en els concursos Creació de Noves Empreses i Creació de Noves Empreses en el Món Rural i Artesà organitzats per l'IFOC, ja que són interessants per als emprenedors de la comunitat universitària que hi vulguin participar.
  • Oferir col·laboració a l'Od'I en la difusió de la Guia de l'emprenedor editada per l'IFOC.
  • Deixar la Sala Palmanova i l'Aula de Teletreball, situades a les instal·lacions del Centre de Serveis de Palmanova, on s'ubica l'IFOC, a l'Od'I per fer-hi actes o trobades, segons la disponibilitat i el règim d'ús.

4 . En tota la publicitat d'accions que es realitzin en col·laboració entre ambdues institucions (Od'I i IFOC) s'hi hauran d'incloure els logotips corresponents.

5 . L'Od'I ofereix la possibilitat de becar els estudiants universitaris del municipi de Calvià per fer pràctiques en aquest servei. Les despeses seran del 50 per cent per a cada entitat.

6 . Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

El present protocol entrarà en vigor el dia que se signi i té validesa mentre ambdues parts tinguin interès a mantenir-lo. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, signen aquest protocol, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmenats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet. Rector
Per l'Ajuntament de Calvià,Margarita Nájera. Batllessa

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).