Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLÍNICA FEMENIA, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 10 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Llorenç Femenia Reus, president de Clínica Femenia, SA, amb domicili al carrer de Camilo José Cela, 20, de Palma, NIF A-07/009814, inscrita en el Registre Mercantil de Balears, al foli 100 del tom 64 de l'arxiu, llibre 13 de la secció 3a. de Societats, full núm. 1571, inscripció 1a.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord marc.

MANIFESTEN

Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que hi ha una coincidència d'interessos de Clínica Femenia, SA, i la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de les ciències de la salut i les de l'activitat física i la fisioteràpia.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer . Establir programes de cooperació i col·laboració continuada en el camp dels treballs, les manifestacions, la docència, la formació i les divulgacions científiques en l'àmbit de les ciències biomèdiques i les de l'activitat física.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'investigació, promoció de la investigació i transferència de resultats, fent especial atenció als que s'insereixen en el marc d'actuació biomèdic i de l'activitat física.

Tercer . Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en aquelles tasques docents que ambdues institucions organitzin.

Quart . Possibilitar als estudiants, en especial als dels cursos de postgrau i títols propis de la UIB, la realització de pràctiques en el marc de les ciències biomèdiques i les de l'activitat física.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals, amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Sisè . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que Clínica Femenia, SA, demani a la Universitat de les Illes Balears.

Setè . Crear una comissió mixta formada per tres representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. Els membres d'aquesta comissió es troben indicats a l'annex I d'aquest acord marc. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, actuacions i programes comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord té una validesa mínima de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Clínica Femenia, SA,

Llorenç Huguet
Rector

Llorenç Femenia
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex I

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual es fa referència al punt setè d'aquest acord marc són:

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

¿ Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres
¿ Director del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física (persona de contacte)
¿ Directora de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia

Per part de Clínica Femenia, SA:

¿ Sebastià Manresa Tejedor, director del Servei de Traumatologia
¿ Ignasi Llopart Vidal, coordinador mèdic
¿ Bartomeu Coll Moià, director d'Administració