Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE PANAMÀ (PANAMÀ) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma/Panamà, 30 de maig de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de Panamà (UNIPAN), senyor Julio A. Vallarino R., com a representant legal d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

CONSIDERANT

Que el 25 de novembre de 1998 la UNIPAN i la UIB varen subscriure un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre els objectius del qual hi ha el desenvolupament de programes de cooperació en el camp de la docència;

Que la UIB té una vasta experiència en el camp de l'educació universitària a distancia i virtual;

Que la UNIPAN té interès a desenvolupar a la seva Facultat de Ciències de l'Educació un programa d'educació a distancia i virtual;

Que la clàusula quarta de l'acord subscrit entre les parts estableix que els programes o projectes específics han de ser desenvolupats en un protocol específic.

ACORDEN

Subscriure el present acord específic de cooperació de conformitat amb les clàusules següents:

Primera . Aquest acord té com a objectius:

1. L'intercanvi d'informació i coneixements per a la incorporació dels nous mitjans d'informació i comunicacions (NMIC) i la seva aplicació a l'educació i la docència universitàries.

2. Obtenir suport tècnic i pedagògic de la UIB per realitzar projectes i programes a distancia i virtuals a la UNIPAN i a la seva Facultat de Ciències de l'Educació.

Segona . Les accions específiques de cooperació entre ambdues institucions universitàries inclouran el que segueix:

1. Donar suport a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UNIPAN en l'establiment d'una aula virtual, que permeti la intercomunicació amb universitats espanyoles (xarxa principal) i de la Facultat amb altres aules virtuals dels centres regionals universitaris (xarxa local).

2. Realitzar passanties de personal tècnic i pedagògic de la UNIPAN i la UIB per al coneixement tecnicopràctic dels nivells d'instrumentació d'eines, cursos, programes i el sistema d'ensenyament a distància i virtual.

3. Desenvolupar màsters en didàctica i tecnologia i el doctorat en Pedagogia entre la UNIPAN i la UIB.

4. Capacitar i perfeccionar el personal de la UNIPAN i de la seva Facultat de Ciències de l'Educació en el disseny, desenvolupament, producció i avaluació de mitjans didàctics interactius, hipertextuals i multimèdia aplicats a la formació inicial i contínua dels educadors.

5. Intercanvi de docents per exercir com a professors i homòlegs en cursos o assignatures de carreres de llicenciatura, màsters o doctorats que implementin ambdues institucions.

Tercera . Les comunicacions de tipus general, administratiu i acadèmic relacionades amb aquest acord s'han de dirigir en el cas de la UNIPAN a la Facultat de Ciències de l'Educació, i en el cas de la UIB, seran canalitzades per la Facultat d'Educació.

Quarta . Aquest acord entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa mínima de tres anys, renovable automàticament.

Ambdues parts, de comú acord, poden modificar o resoldre aquest acord amb sis mesos d'antelació a la data de finalització, amb el benentès que amb això no s'afectin els drets que hagin estat adquirits, les obligacions contretes ni les activitats que en aquell moment estiguin en execució.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de Panamà,

Julio A. Vallarino R.
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).