Convenis i acords marc signats per la UIB

PRIMER PROTOCOL PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE COOPERACIÓ EDUCATIVA I DE FORMACIÓ ENTRE CLÍNICA FEMENIA, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 10 de juliol de 2001

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Llorenç Femenia Reus, president de Clínica Femenia, SA, amb domicili al carrer de Camilo José Cela, 20, de Palma, NIF A-07/009814, inscrita en el Registre Mercantil de Balears, al foli 100 del tom 64 de l'arxiu, llibre 13 de la secció 3a. de Societats, full núm. 1571, inscripció 1a.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol.

ACORDEN

De realitzar un programa de cooperació educativa i de formació a través del qual els estudiants puguin accedir a una preparació pràctica en el camp de les ciències de la salut i les de l'activitat física i fisioteràpia com a complement de la seva formació educativa de primer, segon i tercer cicle i dels títols propis de la Universitat de les Illes Balears, amb les següents condicions particulars:

Primera . El present acord s'acull al que estableix el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, pel que fa al programa de cooperació educativa.

Segona . Els programes de cooperació educativa s'estableixen amb una durada que no excedirà el 50 per cent del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic. El període de durada de pràctiques serà el que indiquin el pla d'estudis vigent o el programa de postgrau del títol propi corresponent, que normalment es desenvolupen entre els mesos d'octubre i juny.

Tercera . La Universitat de les Illes Balears a través dels seus corresponents centres, departaments o laboratoris presentarà a Clínica Femenia, SA, una relació d'entre els alumnes que cursin estudis de (primer, segon o tercer cicle) Fisioteràpia, Infermeria o de títols propis de postgrau.

Quarta . L'alumne es compromet a:

  • Aprofitar al màxim les possibilitats de l'activitat que li ofereixin.
  • Realitzar els treballs que li encomanin.
  • Respectar els reglaments i les normes del lloc on es desenvolupi l'activitat.
  • Mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents del lloc on es desenvolupin les pràctiques.
  • Mantenir contacte amb els tutors de l'empresa i la Universitat.

Cinquena . La Universitat de les Illes Balears a través dels seus corresponents centres, departaments o laboratoris es compromet a:

  • Fixar el pla d'activitats de l'alumne.
  • Nomenar un o més tutors responsables del programa de formació de l'alumne encarregat de les relacions amb el tutor o els tutors que nomeni l'empresa.
  • Nomenar el responsable del control acadèmic dels alumnes.

Sisena . Clínica Femenia, SA, es compromet a:

  • Nomenar, en el si de l'empresa, un o més tutors responsables del programa de formació de l'alumne encarregat de les relacions amb el tutor o els tutors que nomeni la Universitat.
  • Facilitar i possibilitar la realització de les pràctiques programades en el si de l'empresa.

Setena . El fet que Clínica Femenia, SA, subscrigui el present protocol no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi estipulen, i en cap cas no se'n derivaran obligacions pròpies d'un contracte laboral.

Vuitena . La persona que desenvolupi la pràctica serà considerada estudiant a tots els efectes.

Novena . Pel que fa a tot allò que no regula el present protocol, seran aplicables les disposicions del Reial decret 1597/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa.

Desena . La durada del protocol és d'un curs acadèmic, prorrogable tàcitament en la mesura que no el denunciï cap de les parts per escrit, amb tres mesos d'antelació a la data de renovació.

Onzena . Els participants de les pràctiques tindran subscrita una assegurança de responsabilitat civil per danys i perjudicis que puguin causar a tercers i una assegurança d'accidents que cobrirà les lesions que ells mateixos puguin sofrir.

La Clínica Femenia, SA, declina tota responsabilitat d'accidents o de reclamacions laborals que puguin existir entre la Universitat de les Illes Balears i els alumnes en pràctiques.

Dotzena . Crear una comissió mixta formada per tres representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. Els membres d'aquesta comissió es troben indicats a l'annex I d'aquest protocol.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Clínica Femenia, SA,

Llorenç Huguet
Rector

Llorenç Femenia
President

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex I

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual fa referència la clàusula dotzena d'aquest protocol són:

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

¿ Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres
¿ Director del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física (persona de contacte)
¿ Directora de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia

Per part de Clínica Femenia, SA:

¿ Sebastià Manresa Tejedor, director del Servei de Traumatologia
¿ Ignasi Llopart Vidal, coordinador mèdic
¿ Bartomeu Coll Moià, director d'Administració