Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT D'ANDORRA (PRINCIPAT D'ANDORRA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Sant Julià de Lòria, 25 de maig de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat d'Andorra (UdA), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Daniel Bastida i Obiols, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei d'universitats publicada al BOPA núm. 53, any 9, de data 20 d'agost de 1997, així com el Decret de nomenament publicat al BOPA núm. 15, any 13, de data 7 de febrer de 2001, i amb domicili legal a la plaça Germandat, s/n, Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

BASES GENERALS D'ACORD

Per la Universitat d'Andorra

Primera

L'UdA, atès el seu caràcter d'Universitat pública estatal, té com a objectiu facilitar al màxim l'accés a la formació universitària i professional tant als ciutadans andorrans com als residents al Principat i, per extensió a altres col·lectius. De forma complementària, és objectiu de la Universitat actuar de catalitzador del desenvolupament humanista, científic i tecnològic, així com impulsar la màxima interacció amb el món empresarial.

Atesa l'especial situació geogràfica, demogràfica, econòmica i política del país, és propòsit de l'UdA que les seves estructures docents tinguin una màxima eficiència i flexibilitat, així com una gran obertura concretada en una vocació de relació i projecció exterior generalitzades.

Aquesta vocació es concreta segons diferents eixos directors:

 1. Intercanvi i mobilitat física dels alumnes.
 2. De fet, alguns dels centres de la Universitat parteixen d'un disseny de pla d'estudis que preveu de forma explícita la mobilitat dels seus alumnes a tercer curs, ja sigui per obtenir crèdits optatius o de lliure elecció, per realitzar estades o per accedir a dobles titulacions.

 3. Oferta de formacions no presencials.
 4. Mitjançant el Centre d'Estudis Virtuals (EV), l'UdA, amb el suport, opcional, d'altres institucions ofereix formacions universitàries no presencials, així com cursos d'extensió universitària.

 5. Intercanvi i mobilitat física de professors.
 6. Per completar l'oferta presencial tant d'ensenyaments reglats com d'extensió universitària i tercer cicle, l'UdA té la col·laboració de professors visitants i convidats, així com imparteix cursos o blocs mitjançant acords institucionals.

 7. Articulació de solucions mixtes.

Per la Universitat de les Illes Balears

Segona

La UIB, a través de la seva activitat de docència, recerca i transferència de tecnologia en les àrees de coneixement dels diferents departaments, manifesta un compromís de projecció externa tant nacional com internacional, així com d'innovació docent i d'utilització de les tecnologies i sistemes d'informació com a suport a la docència.

La seva participació en el grup de set universitats i el seu projecte de Campus Extens, així ho confirmen.

Comú a ambdues universitats

Tercera

Tenint en compte les seves característiques, les relacions històriques, culturals, lingüístiques i acadèmiques que des de sempre han mantingut les comunitats en les quals es troben inserides, les parts consideren de mutu interès, per complir millor llurs funcions, establir un acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

En conseqüència, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, dins el marc que les lleis assignen a les institucions universitàries i la cooperació entre Estats, segons llurs respectives atribucions, estableixen els següents

ACORDS

Aspectes generals

Primer. Marc

Subscriure un conveni marc de col·laboració amb la finalitat d'establir fórmules generals de cooperació que es tradueixin en modalitats operatives. Aquestes modalitats han de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins o complementaris de mutu interès, així com millorar els serveis als seus col·lectius, mitjançant la coordinació d'activitats de formació i/o de recerca i/o complementàries.

Segon. Objectius

Aquest acord s'estableix per bescanviar experiències, alumnes i recursos materials i humans en els camps de la docència, la recerca i la gestió universitària on tinguin interès específic, i singularment, per al desenvolupament de programes d'estudis conjunts i accés mutu a recursos virtuals.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Tercer. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats pot incloure els aspectes següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
 2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
 3. Seminaris, col·loquis, simposis.
 4. Estudis d'investigació conjunts.
 5. Programes i plans d'estudis conjunts.
 6. Accés a equips i material específics.
 7. Visites de durada curta.
 8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
 9. Finestra bilateral de cursos de doctorat.
 10. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Quart. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Cinquè. Informació dels programes o projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de comptar amb l'aprovació del rector de cada universitat.

Sisè. Llista inicial prioritària de projectes

Es preveuen els programes projecte següents:

Col·laboració en la creació d'una finestra comuna de cursos de doctorat, que incorporaran voluntàriament els responsables dels diferents programes de doctorat.

Experiència pilot en l'ús del Campus Extens de la UIB, per facilitar l'accés a determinades assignatures des d'Andorra, amb la finalitat d'avaluar les possibilitats d'implantar estudis mixtos (presencials/remots/virtuals) a Andorra en les especialitats de Ciències de l'Educació, Empresarials i Turisme i altres, si escau.

Recerca en la línia de nou model didàctic i suport tecnològic per a la formació genèrica presencial/virtual/ videoconferència síncrona / mixta.

Setè. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

Vuitè. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Novè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Desè. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Onzè. Coordinació Cada rector nomenarà, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Universitat d'Andorra,

Llorenç Huguet
Rector

Daniel Bastida
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).