Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE MADRID I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Madrid, 15 de juny de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Saturnino de la Plaza Pérez, nomenat pel Decret 95/1999, de 17 de juny (BOCM del 24), del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid, que actua com a representant d'aquesta, segons el que estableix el Reial decret 2536/1985, de 27 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (BOE de 22 de gener de 1986), amb domicili a l'Av. Ramiro de Maeztu, núm. 7, 28040 Madrid, i NIF 2818015-F.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, nomenat pel Decret 70/1999, de 4 de juny (BOIB núm. 77 de 15 de juny), de la Presidència del Govern de les Illes Balears, que actua com a representant d'aquesta, segons el que estableix el Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45 de 10 d'abril), de la Presidència del Govern de les Illes Balears, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Mallorca (Illes Balears).

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord regula les condicions generals de col·laboració per desenvolupar programes d'estudis conjunts, intercanvi i col·laboració en el camp de la docència, formació d'estudiants i recerca entre la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat de les Illes Balears.

Els projectes i treballs conjunts que s'originin a partir d'aquest acord seran objecte de desenvolupament mitjançant convenis específics que continguin les condicions particulars dins del marc jurídic en cada universitat i les generals que en aquest acord s'estipulen, que subscriuran els mateixos signants del present acord.

Segona. Modalitats de col·laboració

La col·laboració entre ambdues universitats es realitzarà sobre la base de les modalitats següents:

1. Intercanvi de documents, estudis, informacions i publicacions d'interès cultural, científic i tècnic per a les parts.

2. Intercanvi de personal docent i investigador per impartir i complementar cursos i programes científics desenvolupats per les respectives institucions.

3. Organització i participació en seminaris, col·loquis i simposis.

4. Realització d'estudis d'investigació.

5. Aprovació i execució de programes i plans d'estudis conjunts.

6. Accés a equips i material específics.

7. Visites de durada curta.

8. Foment de l'intercanvi d'estudiants de pregrau i de postgrau.

9. Altres activitats de col·laboració acadèmica, científica i cultural que les parts puguin establir.

Tercera. Àrees de col·laboració

La cooperació que es regula en el present acord es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal d'ambdues institucions proposat per participar en la realització de les activitats esmentades a la base segona d'aquest acord, haurà de ser consensuat per les parts sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la col·laboració inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols específics corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Els protocols o convenis específics que s'originin a partir del present acord hauran de regular, com a mínim, les qüestions següents:

1. L'objecte, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa o projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir els ingressos i les despeses del projecte i la distribució d'aquests.

5. El procediment que caldrà seguir per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. El règim de participació i allotjament dels convidats en activitats universitàries.

7. El règim de propietat intel·lectual i industrial.

Els convenis específics que regulin les actuacions derivades del present acord els haurà de subscriure el rector de cada universitat, i hauran de tenir les autoritzacions prèvies dels centres o unitats on s'hagin de realitzar. Així mateix, els professors participants hauran de tenir les autoritzacions prèvies dels respectius Rectorats en la forma que determinin els Estatuts universitaris segons el que estableix l'article 11 de la Llei de reforma universitària.

Cinquena. Condicions financeres

El present acord no suposa cap tipus de responsabilitat econòmica directa per a les universitats. No obstant això, cada programa o projecte específic indicarà separadament i específica el règim financer, en relació amb els ingressos derivats dels possibles ajuts i subvencions que es puguin rebre i de les possibles despeses amb càrrec als ajuts obtinguts i a les partides pressupostàries consignades per a aquest fi, supeditada l'execució de cada projecte al seu finançament efectiu.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació que s'ajustarà a les normes internes de cada universitat que estableixi el Consell d'Universitats, i a les que si escau exigeixi el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre (BOE del 14 de desembre), pel qual s'estableixen directrius generals comunes als plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

El procediment de convalidacions s'haurà de descriure en cada protocol o acord específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats, tendint a establir taules de convalidacions segons els plans d'estudis vigents.

Quan s'aprovin plans d'estudis conjunts, que conduiran a l'expedició d'un únic títol oficial, ambdues universitats presentaran conjuntament el pla d'estudis per a homologació del Consell d'Universitats, sense la qual no podran començar a impartir-se.

Setena. Propietat intel·lectual i industrial

Si, com a conseqüència del desenvolupament del present acord marc, sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, la titularitat de la seva explotació pertanyerà a la universitat que s'estableixi en el corresponent conveni específic i, si no s'hi expressa, a ambdues, tant si es tracta d'obres individuals com en col·laboració, col·lectives o compostes. No obstant això, en la difusió i l'ús d'aquestes obres es farà sempre menció a les dues universitats participants i als professors i col·laboradors que hi intervenen, que percebran la remuneració que s'indiqui; tots els drets quedaran emparats, en particular, els d'autor, segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual, el text referit de la qual es va aprovar pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE del 22), i normativa complementària.

Tot resultant susceptible de ser considerat com a obra de propietat industrial, resultant de les activitats conjuntes realitzades sota aquest acord, serà propietat de la universitat que s'estableixi en cada conveni específic, i es respectaran els drets que, a favor de l'altra universitat signant de l'acord, i de l'inventor o inventors, dispensa la Llei 11/1986, de 20 de març (BOE del 26), de patents.

No obstant això, ambdues institucions podran fer ús dels resultats obtinguts, tant de propietat intel·lectual com industrial, en activitats exclusivament docents i investigadores, respectant sempre els drets d'autor que reconeix la llei, i s'indicarà que són resultat del present acord. La utilització d'aquestes obres per a altres usos l'haurà de regular en cada cas concret la universitat corresponent, o ambdues, i tindrà en compte els drets de l'altra, efecte al qual serà oïda perceptivament, sota pena de nul·litat, altrament.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord entra en vigor des de l'última data de la signatura de qualsevol dels signants, i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament, per períodes anuals. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització abans d'aquesta data.

Novena. Coordinació

Cada rector nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord, i ho comunicarà a l'altra universitat.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Politècnica de Madrid,

Llorenç Huguet
Rector

Saturnino de la Plaza
Rector
Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).