Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Madrid, 11 de juliol de 2001

REUNITS

D'una part, l'Excel·lentíssim Senyor Jaume Matas i Palou, Ministre de Medi Ambient, nomenat per Reial decret 561/2000, de 27 d'abril (BOE de 28 d'abril).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, formació continuada del personal de l'Institut Nacional de Meteorologia (INM) i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Realització d'activitats docents i investigadores complementàries a càrrec de personal de l'INM en el cursos oferts per la UIB (inclosos els de postgrau) i a càrrec de personal de la UIB en els cursos de formació dels nous funcionaris o en els de formació continuada organitzats per l'INM.

3. Organització de seminaris, col·loquis, simposis.

4. Activitats conjuntes d'investigació atmosfèrica, meteorològica i climatològica.

5. Accessos a equips i material específic d'acord amb les possibilitats tècniques i la normativa establerta.

6. Visites de durada curta.

7. Col·laboració de la UIB en la formació d'estrangers amb beca de l'INM de curta durada.

8. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions, es a dir, en àrees de física atmosfèrica, meteorologia i climatologia.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts o que pertanyin a qualcuna de les institucions.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats docents i/o d'investigació.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del Rector de la UIB i del director general de l¿INM.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas d'activitats de formació, es podrà establir un sistema acadèmic de reconeixement de crèdits als estudiants de la UIB.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i haurà de ser aprovat per l'autoritat acadèmica corresponent de la UIB.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, sense distribució a tercers si no és amb autorització prèvia d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament per períodes de dos anys. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

El Rector de la UIB i el director general de l'INM nomenaran, en un termini no major de dos mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Pel Ministeri de Medi Ambient,

Jaume Matas
Ministre

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).