Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER DESENVOLUPAR ACCIONS FORMATIVES DINS ELS PROJECTES FIOPD I FIOP-DIM

Palma, 20 de juny de 2001

REUNITS

D'una part el senyor Josep Maria Costa i Serra, Conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, actuant en representació d'ell mateix, expressament facultat, de conformitat amb l'establert en el Decret 1/2001, de 30 de març, mitjançant el qual es delega la signatura de convenis a que es refereix l'acord del Consell de Govern, de 30 de març de 2001, de delegació de competències i d'autorització de convenis o acords de cooperació i col·laboració.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

ANTECEDENTS

És objectiu prioritari del Govern de les Illes Balears i de la UIB promoure, facilitar i garantir l'accés efectiu de les persones amb discapacitat a l'ocupació pública de les diferents administracions d'aquesta comunitat.

Per assolir l'esmentat objectiu la Conselleria d'Interior proposa, entre d'altres, actuacions de caràcter formatiu.

En matèria d'ocupació pública, encara que les administracions estan obligades a la reserva d'un percentatge determinat a persones amb discapacitat de les places que ofereixen, les dades reals indiquen que l'esmentat col·lectiu no aprofita adequadament aquestes mesures facilitadores de l'accés. La raó fonamental d'aquesta manca d'aprofitament és la insuficient preparació teòrica i pràctica per a la realització de les distintes proves que composen els processos de selecció.

Per resoldre aquesta mancança cal l'articulació de programes formatius específics i per aquest motiu la Direcció General de la Funció Pública, dependent de la Conselleria d'Interior, continua realitzant els projectes FIOPD, amb la col·laboració de diferents administracions públiques de la nostra comunitat, ja que es considera necessari establir un marc de col·laboració per aconseguir un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials i, en conseqüència, i tenint en compte la normativa vigent (Llei 2/89, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB; Decret 52/99, de 30 d'abril, de la CAIB, Constitució, LISMI),

EXPOSEN

Que, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, de 12 de juliol de 2000, la Conselleria d'Interior i la Universitat manifesten la voluntat de col·laborar amb l'execució dels projectes FIOPD (formació-integració-ocupació persones amb discapacitat) i FIOP-DIM (formació-integració-ocupació persones amb discapacitats mitges) dirigits a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent per tal de promoure la seva integració al món laboral de les diferents administracions públiques.

ACORDEN

Primer . La Conselleria d'Interior proporcionarà la infrastructura tècnica, els mitjans teòrics, el professorat i el suport individualitzat necessaris per a la correcta execució del programa i del seu seguiment així com de la seva avaluació.

Segon . La UIB posarà a disposició dels projectes les unitats administratives que consideri pertinents per a la realització de les pràctiques, amb un màxim de 4 alumnes per projecte durant tot el temps que aquests durin.

Tercer . El sistema de coordinació, seguiment i avaluació entre les administracions col·laboradores es durà a terme mitjançant una comissió que es creï a aquest efecte.

Quart . Les despeses de l'execució dels projectes seran a càrrec del Govern de les Illes Balears.

Cinquè . El present conveni vigirà fins al 31 de març de 2002. Si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo dos mesos per endavant, es considerarà prorrogat en totes les clàusules, sempre que els projectes FIOPD i FIOP-DIM es continuïn realitzant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars, en el lloc i en la data esmentats més amunt.

Pel Govern de les Illes Balears, Josep Maria Costa. Conseller d'Interior

Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet. Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 22 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).