Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE COFINANÇAMENT AMB EL FONS SOCIAL EUROPEU PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS EMMARCADES DINS L'OBJECTIU 3, EIX 5, EN RELACIÓ AMB EL DECRET 11/2000, DE 4 DE FEBRER

Palma, 19 de desembre de 2000

El senyor Eberhard Grosske Fiol, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, i el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB),

MANIFESTEN

I. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Treball i Benestar Social, ha elaborat d'una banda un Pla territorial 2000-2006 en virtut de l'objectiu 3 de suport a l'adaptació i modernització de les polítiques i els sistemes d'educació, formació i ocupació d'acord amb el reglament (CE) 1260/1999, de 21 de juny, de fons estructurals, i de l'altra, el programa operatiu de l'objectiu 3 del Fons Social europeu per al període 2000-2006.

II. El Decret 11/2000, de 4 de febrer (BOIB núm. 21, de 17 de febrer), regula els programes de formació professional ocupacional que es duguin a terme en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'article 4 del decret estableix que l'execució d'aquests programes la durà a terme la Conselleria de Treball i Formació, o bé per mitjans propis, mitjançant els centres propis de formació, o bé mitjançant els centres col·laboradors.

Així mateix, a la secció primera del capítol del títol V del decret esmentat es regulen els programes de formació emmarcats dins l'objectiu 3 del Fons Social Europeu.

III. El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears han signat amb data 12 de juliol de 2000 un conveni marc de col·laboració en què el Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifesta interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB.

Al punt quart del conveni marc esmentat s'estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'haurà de realitzar a través d'un protocol específic.

Així mateix, al punt cinquè s'estableix que es constituirà una comissió mixta per tal de fer el seguiment i la proposta dels protocols addicionals.

IV. Es té en compte la comissió mixta del dia 26 d'octubre de 2000 del conveni marc de col·laboració esmentat.

Per tot això,

PACTEN

Primer. Objecte

Subscriure un conveni amb la Universitat de les Illes Balears per a l'execució de les actuacions formatives/complementàries destinades al reforç del potencial humà en investigació, ciència i tecnologia per al període 2000-2001 emmarcades dins l'objectiu 3, eix 5, del Fons Social Europeu, i amb el seu cofinançament, que figuren a l'annex d'aquest conveni.

Segon. Execució de les accions

1. L'entitat signant es compromet a executar les actuacions formatives/complementàries objecte d'aquest conveni d'acord amb el contingut del projecte formatiu aprovat per a cada una, el Decret 11/2000, de 4 de febrer, i l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 17 de març per la qual es dicten normes de desplegament del decret esmentat.

2. Les actuacions s'han d'iniciar abans del dia 1 de desembre de 2000 i han d'acabar abans del dia 30 d'octubre de 2001.

Excepcionalment, si per causes sobrevingudes no pot iniciar-se alguna acció objecte d'aquest conveni en la data prevista en el paràgraf anterior, es pot iniciar dins el primer trimestre de l'any següent, amb l'autorització prèvia de la Direcció General de Formació, i no es podrà acabar després del dia 30 d'octubre.

Tercer . Control i seguiment

Pel que fa al seguiment, hom s'atindrà al que disposen el Decret 11/2000, de 4 de febrer, i l'Ordre de 17 de març de 2000, de desplegament del mateix decret.

Aquest seguiment es farà des de la comissió mixta de seguiment a què es refereix el punt cinquè del conveni marc de col·laboració signat en data 12 de juliol de 2000.

La UIB delega la gestió dels cursos prevists en aquest conveni a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Quart . Forma de pagament

1. Van a càrrec de la Conselleria de Treball i Formació les despeses del total de les actuacions objecte d'aquest conveni, fins a un total de 146.393.550 pessetes, de les quals 65.877.097 pessetes corresponen al cofinançament de la Unió Europea a través del fons Social Europeu en el percentatge que figura l'annex, que es pagarà de la manera següent:

 1. Fins al 50% del import total (73.196.775 pessetes), a l'inici de la primera acció, presentats prèviament el certificat d'inici i les factures pels imports corresponents, amb càrrec al pressupost de l'any 2000 i a les partides pressupostàries que s'indiquen:

  71.532.400 pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 322101 64017 10000 19102 del pressupost de 2000.

  1.664.375 pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 322101 64017 20000 19102 del pressupost de 2000.

 2. Fins a un 25% de l'import total (36.598.388 pessetes), amb un certificat previ d'haver executat la meitat de les hores d'aquest conveni en el qual figuri una relació dels cursos i les hores executades en cada un i amb un informe intermedi sobre l'execució, si es el cas, de cada una de les accions complementàries i dels serveis d'orientació, juntament amb les factures pels imports corresponent. Aquest import s'abonarà amb càrrec al pressupost de l'any 2001 i a les partides pressupostàries que s'indiquen:
  35.766.200 pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 322101 64017 10000 19102, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient al pressupost de 2001.
 3. 832.188 pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 322101 64017 20000 19102, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient al pressupost de 2001.

 4. Fins a un 25% de l'import total (36.598.387 pessetes), a la finalització de totes les accions formatives objecte d'aquest conveni, amb càrrec al pressupost de l'any 2001 i a les partides pressupostàries que s'indiquen:

35.766.200 pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 322101 64017 10000 19102, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient al pressupost de 2001.

832.187 pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 19301 322101 64017 20000 19102, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient al pressupost de 2001.

Amb la presentació prèvia de la documentació següent:

 • Una memòria de resultats de cada una de les accions objecte d'aquest conveni, d'acord amb el que estableix l'article 14 de l'Ordre de 17 de març de 2000 de desplegament del Decret 11/2000, de 24 de febrer.
 • Una memòria econòmica de cada una de les accions objecte d'aquest conveni, d'acord amb l'article 16 de l'ordre esmentada, acompanyada d'un certificat de la persona competent de les despeses efectuades amb el seu detall, i fent menció expressa del fet que té en poder seu tots els justificants econòmics.
 • Un certificat expedit per la persona responsable de l'exactitud comptable i de la certesa dels fets justificants en cada memòria econòmica.
 • Factures pels imports corresponents.

El que s'estableix als apartats a), b) i c) ha de dur el vistiplau de la Direcció General de Formació.

2. Les baixes de més del 20% del nombre total d'alumnes inicials establerts al projecte d'un curs i que no s'hagin pogut cobrir d'acord amb el que estableix l'article 11 de l'Ordre de 17 de març de 2000, de desenvolupament del Decret 11/2000, de 14 de febrer, reduiran l'import aprovat proporcionalment al nombre d'alumnes que són baixa per sobre del 20% indicat abans.

3. S'han de comptar com a alumnes que han acabat el curs els que l'abandonen abans que acabi pel fet de trobar-se en alguns dels supòsits següents i les vacants dels quals no han pogut ser cobertes: ILT, mentre es mantingui la baixa mèdica, realitzar treballs de col·laboració social en dates coincidents amb el curs, treballar, complir el servei militar, ingressar a presó o traslladar-se a l'estranger.

Cinquè. Vigència

La vigència d'aquest conveni serà fins al dia 31 d'octubre de 2001.

Sisè. Rescissió

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Formació, pot rescindir unilateralment, totalment o parcialment, aquest conveni, si no es duu a terme de conformitat amb el que s'hi estableix, i l'entitat signant té l'obligació de reintegrar al Govern de les Illes Balears, si pertoca, els imports indegudament rebuts.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars.

Per la Conselleria de Treball i Formació,

Eberhard Groskke
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex

Població

Acció

Hores

Eix

Import

% FSE

MALLORCA

Beques per a la realització de tesis doctorals a la UIB

a

5

12.000.000

45%

MENORCA

Energies renovables

120

5

3.328.750

45%

PALMA

Formació d'especialista en investigació aplicada i mediambiental

643

5

9.276.500

45%

PALMA

Formació d'especialista en investigació microbiològica aplicada

315

5

6.492.500

45%

PALMA

Especialista en alimentació humana

214

5

7.742.500

45%

PALMA

Tècnic especialista en microbiologia dels aliments

160

5

5.960.000

45%

PALMA

Especialista en animació de personatges sintètics per a produccions de cinema i televisió

371

5

10.931.250

45%

PALMA

Formació, investigació i tutela d'emprenedors universitaris

194

5

4.400.000

45%

PALMA

Multimèdia aplicat al disseny i edició de pàgines web i creació de llocs web

300

5

8.756.250

45%

PALMA

Segon curs del Màster en Organització i Gestió de Serveis i Programes d'Educació de Persones Adultes

290

5

9.306.250

45%

PALMA

Màster d'Estudis Baleàrics: Ciències Humanes i Socials

272

5

8.784.375

45%

PALMA

Especialista en Direcció i Gestió de Serveis Socials

250

5

9.062.500

45%

PALMA

Màster en Ciències Tècniques i Gestió Ambiental (segon any)

168

5

6.959.375

45%

PALMA

Màster en Producció Agrària Ecològica (primer any)

280

5

10.650.000

45%

MALLORCA

Energies renovables

120

5

3.328.750

45%

PALMA

Cartografia automàtica i sistemes d'informació geogràfica

105

5

3.312.500

45%

PALMA

Formació d'especialista en microbiologia sanitària

180

5

7.187.500

45%

PALMA

Gestió de projectes R+D i d'innovació en cooperació

200

5

7.914.800

45%

MALLORCA

Ajudes puntuals per a la formació d'investigació de la UIB a través d'estades en centres d'investigació estrangers

a

5

5.500.000

45%

MALLORCA

Accions de suport a la relació UIB empresa

a

5

5.500.000

45%

TOTAL

a

146.393.550

a