Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT TECNOLÒGICA INTERCONTINENTAL (PARAGUAI) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Asunción, 3 d'abril de 2001

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Hugo Ferreira González, Rector de la Universitat Tecnològica Intercontinental (UTIC), domiciliada al carrer Fulgencio R. Moreno , 189 e/ Yegros, Asunción ¿ Paraguai, segons estableixen la Llei d'universitats i la Llei de la Nació 822/1996, de data 12 de gener de 1996, per la qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

1r. Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació, i l'extensió com un mitjà d'assegurar la continuïtat i recreació de la cultura en els termes que s'indiquen més avall.

2n. Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure'l davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària.

El propòsit fonamental és contribuir per tots els mitjans possibles al desenvolupament de l'ensenyament superior i la investigació científica i tecnològica.

LES PARTS ACORDEN DE SUBSCRIURE EL CONVENI SEGÜENT

CLÀUSULA PRIMERA

Ambdues parts es comprometen a:

1. Promoure programes i intercanvi d'informació i publicacions; s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Promoure l'intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

3. Promoure la realització de seminaris, col·loquis, simposis.

4. Promoure la realització de projectes d'investigació, intercanvis i col·laboracions que puguin ser de benefici mutu, i que tinguin per objectius principals la realització d'esforços conjunts mitjançant l'educació, la ciència i la tecnologia.

5. Promoure la realització de programes i plans d'estudis conjunts.

6. Promoure l'intercanvi d'estudiants de pregrau i de postgrau, per a visites de durada curta.

7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

CLÀUSULA SEGONA

Ambdues institucions es comprometen a donar-se assistència tècnica i acadèmica, especialment en aquelles àrees que siguin rellevants en cada una.

L'intercanvi d'especialistes, docents, científics i investigadors es farà per períodes variables, amb la finalitat que realitzin programes d'investigació conjunta en matèries d'interès comú en el camp de l'educació i la formació professional, tenint en compte, especialment, les possibilitats que realitzin estudis de postgrau, de perfeccionament i d'especialització.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

CLÀUSULA TERCERA

Les parts contractants es comprometen a facilitar la difusió d'expressions de la cultura de l'altra, intercanviar publicacions i facilitar la distribució i l'intercanvi d'informacions docents, científiques, tecnològiques i artístiques.

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmica en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

CLÀUSULA QUARTA

Pel que fa a l'intercanvi de docents, especialistes o investigadors, ambdues parts es comprometen a atorgar facilitats per a l'assistència a cursos, seminaris o congressos de caràcter acadèmic, tecnològic o cultural, que ofereixi cada una.

CLÀUSULA CINQUENA

La implementació de tots els aspectes del present conveni dependrà del finançament disponible.

Les parts contractants deixen clar que:

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Les parts, de comú acord, podran sol·licitar la participació de tercers per col·laborar en el finançament i execució dels programes i projectes.

CLÀUSULA SISENA

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Per donar compliment a qualsevol dels objectius del present conveni, las parts subscriuran acords complementaris en què es detallaran específicament els programes o projectes, les obligacions i drets de cada una de les parts i els procediments que calgui seguir en el desenvolupament i execució.

Els acords complementaris seran subscrits pel representant legal de cada institució o pel funcionari en qui s'hagi delegat aquesta atribució.

CLÀUSULA SETENA

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de cinc anys, període que es renovarà automàticament.

Les eventuals modificacions del present conveni hauran de fer-se de mutu acord i donaran lloc a un nou document.

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la rescissió, mitjançant escrit per carta certificada, abans de seixanta dies a la data prevista per a la renovació automàtica. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

CLÀUSULA VUITENA

Per facilitar l'elaboració dels protocols complementaris i per supervisar-ne l'operativitat i el compliment, cada rector nomenarà, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

La comissió realitzarà una avaluació anual de les accions realitzades o en curs i elaborarà un informe que serà comunicat als rectors de les universitats. Aquesta avaluació serà considerada als efectes de la continuïtat del conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Tecnològica Intercontinental,

Llorenç Huguet
Rector

Hugo Ferreira
Rector

Diligències

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I per l'altra part, fou aprovat pel Consell Acadèmic Legal Universitari el dia.... de........................ de 200... i ratificat pel Consell Superior Universitari de la UTIC en data ¿ d¿¿¿¿¿¿ de 200..., d'acord amb les atribucions establertes per l'Estatut universitari de la UTIC, aprovat per la Llei general de la Nació 822/1996, de data 12 de gener de 1996.