Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI GENERAL DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE L'ESTAT DE MÈXIC (MÈXIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/Toluca (Estat de Mèxic), 6 de juny de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (Mèxic), en endavant UAEM, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rafael López Castañares.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (Espanya), en endavant UIB, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger.

DECLARACIONS

I. DE LA UAEM

1. Que és un organisme públic descentralitzat de l'Estat de Mèxic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dotat de plena autonomia en el seu règim intern, segons el que estableix la seva Llei, a l'article primer, aprovada per Decret núm. 62 de la L. Legislatura Local, publicada a la Gaceta del Govern del dia 3 de març de 1992.

2. Que d'acord amb el que estableix la seva Llei, article segon, té per objecte generar, estudiar, preservar, transmetre i estendre el coneixement universal i estar al servei de la societat, amb la finalitat de contribuir a assolir noves i millors formes d'existència i convivència humana, i per promoure una consciència universal, humanística, nacional, lliure, justa i democràtica. Així mateix, té per finalitat impartir l'educació mitjana i superior, dur a terme la investigació humanista, científica i tecnològica i difondre els avenços de l'humanisme, la ciència, la tecnologia, l'art i d'altres manifestacions de la cultura.

3. Que el Senyor Rafael López Castañares ocupa el càrrec de rector de la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic, amb les facultats i obligacions que estableix la Llei de la mateixa institució a l'article 24.

4. Que el seu domicili està ubicat a l'Avenida Instituto Literario núm. 100 Oriente, codi postal 50000, Toluca (Estat de Mèxic).

II. DE LA UIB

  1. Que és una institució amb personalitat jurídica, segon el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.
  2. Que el seu domicili està ubicat en el campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

  3. Que el Senyor Llorenç Huguet Rotger ocupa el càrrec de rector de la Universitat de les Illes Balears, per la qual cosa té plenes facultats per subscriure el present conveni, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27), 29.1) i 2) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

III. AMBDUES PARTS DECLAREN

Que és la seva voluntat subscriure el present conveni general d'intercanvi acadèmic per contribuir al mutu compliment de llurs responsabilitats, concórrer al millorament i superació de la vida de la comunitat i comprometre's a donar-se mutu suport en les àrees d'interès que els són comunes.

Exposat l'anterior, ambdues part estan d'acord a complir tot el que estableixin les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

El present conveni té per objecte la superació acadèmica, formació i capacitació professional; el desenvolupament de la ciència i la tecnologia; i la divulgació del coneixement, en totes aquelles àrees de coincidència de llurs finalitats i interessos institucionals. El compliment d'aquest conveni es realitzarà sense cap ànim de lucre per a les parts contractants i d'altres persones que intervinguin en la seva realització.

SEGONA. FINALITATS

1. Intercanvi acadèmic

Les institucions realitzaran accions orientades al desenvolupament educatiu dels estudiants i del personal docent al seu servei, per dur a terme programes específics de docència mitjançant cursos d'actualització, formació professional, estudis avançats, mobilitat estudiantil amb i sense transferència de crèdits, i altres activitats afins, en estada de curta, mitjana i llarga durada.

2. Investigació

Ambdues parts acorden de realitzar coordinament investigacions d'aplicabilitat social i d'interès comú. Per això, el personal i els estudiants integrats al desenvolupament dels treballs derivats del present conveni tindran accés a la informació disponible per cada una de les parts.

3. Difusió i extensió

Ambdues parts realitzaran les activitats que calguin per efectuar esdeveniments de difusió i extensió en les àrees de coincidència institucional, amb la finalitat d'elevar la qualitat acadèmica i cultural dels seus integrants i de la comunitat en general. Així mateix, col·laboraran en la difusió de les activitats que realitzen derivades d'aquest conveni, i si és la seva voluntat, faran publicacions conjuntes.

4. Sistema d'informació

Els subscriptors estudiaran la conveniència de dur a terme programes o accions d'intercanvi de material bibliogràfic i audiovisual: accés a bancs de dades i informació recíproca relacionada amb les experiències en àrees d'interès per a les parts, o amb el desenvolupament de projectes, amb l'objecte d'enfortir els serveis acadèmics que donen suport a la docència i a la investigació.

TERCERA. LÍMITS I COSTS

1. Les despeses de planejament, disseny i posada en funcionament dels programes seran regides per la capacitat administrativa, econòmica i científica d'ambdues institucions.

2. Els costs dels suports que no hagin estat objecte d'especificació prèvia seran assumits per cada part en el que li correspongui.

3. Els costs dels suports i serveis extraordinaris seran objecte d'acords específics entre les parts.

4. Si és el cas, ambdues institucions podran cercar el suport financer en els diferents organismes nacionals o internacionals.

QUARTA. RELACIÓ LABORAL

Els signants acorden que la relació laboral es mantindrà en tots els casos entre la institució contractant i el seu personal, encara que es refereixi a treballs realitzats conjuntament i es desenvolupin a les instal·lacions o amb l'equip de qualsevol dels subscriptors. En cap cas no podrà considerar-se l'altra part com a patró substitut, i quedarà fora de tota responsabilitat en assumptes relacionats amb el dit personal.

CINQUENA. COMISSIÓ TÈCNICA

Per a l'adequat desenvolupament de les activitats a què es refereix el present instrument, les parts integraran una comissió tècnica formada, per part de la UAEM, per la Direcció d'Intercanvi Acadèmic, i per part de la UIB, pel vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.

Les seves funcions seran:

1. Determinar les accions aprovades i factibles d'execució.

2. Coordinar l'elaboració i signatura dels programes anuals derivats del present conveni.

3. Fer el seguiment dels programes i avaluar-ne els resultats.

SISENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que en aquest aspecte subscriguin les parts, i s'atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l'execució dels treballs.

SETENA. VIGÈNCIA

El present conveni tindrà una vigència de cinc anys a partir de la data de la seva signatura, i serà renovable tàcitament si cap de les parts no el denuncia. Anualment, les parts tenen la possibilitat d'interrompre la col·laboració, cosa que haurà de demanar per escrit la part interessada almenys amb dos mesos d'antelació, amb el benentès que els acords operatius que s'estiguin realitzant continuaran sota les condicions originals fins al seu acabament.

Llegit el present conveni per les parts i un cop assabentades del contingut i la transcendència legal, el signen de conformitat i perquè se'n tingui constància en quatre exemplars, dos en castellà i dos en català; cada institució se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Rafael López
Rector

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).