Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA PER A L'ORGANITZACIÓ D'UNA UNIVERSITAT D'ESTIU A EIVISSA I FORMENTERA

Eivissa, 6 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la UIB té atribuïda, com una de les seves funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la Comunitat Autònoma en què s'assenta (article 1.2.c) de la Llei de reforma universitària).

Que hi ha subscrit un acord marc de col·laboració entre ambdues institucions, on s'estableix que es realitzaran concerts per establir accions que fomentin la ciència, la cultura i la investigació a les Illes Balears.

Per tot això, dins el marc de responsabilitat que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de bases del règim local assignen a les institucions i de manera coherent amb la Llei de reforma universitària,

ACORDEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de cursos i activitats culturals propis de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera (en endavant, UDEF) en el marc previst en el present conveni i, si escau, de posteriors accions de col·laboració que puguin concretar-se en el futur.

Segon . Cada any, durant el termini de vigència del present conveni, s'organitzaran a l'Extensió de la UIB a Eivissa i Formentera els cursos i les activitats universitàries propis de la UDEF, sens perjudici que es puguin realitzar en altres auditoris més adients a cada activitat concreta, d'acord amb el criteri dels coordinadors corresponents.

Tercer . El Consell Insular d'Eivissa i Formentera es farà càrrec de la recerca de finançament per a aquests cursos i activitats complementàries.

Quart . La UIB, a través del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, del Servei d'Activitats Culturals i de la direcció de l'Extensió universitària d'Eivissa i Formentera, s'encarregarà de dur a terme la publicitat, la inscripció, la matrícula, la coordinació de les activitats, la validació acadèmica i l'expedició dels diplomes i els certificats corresponents a la UDEF, tot facilitant els mitjans humans i tècnics disponibles a la UIB per a un desenvolupament correcte de les activitats programades.

Cinquè . Es crearà una comissió mixta de la UDEF integrada pels membres nats següents: per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, la presidenta del Consell i la consellera de Cultura i Medi Ambient; per part de la UIB, el Rector i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, i per part del Govern de les Illes Balears, el conseller d'Educació i Cultura i el director general d'Universitat.

Sisè . La comissió mixta, que es reunirà almenys dues vegades l'any o quan ho sol·liciti algun dels seus membres, tindrà les funcions següents:

1. Designar el director executiu de la UDEF.

2. Aprovar el pressupost i la memòria d'activitats de la UDEF.

3. Examinar totes les qüestions relatives a la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni.

Setè . Per vetllar pel bon funcionament acadèmic dels cursos i les activitats de la UDEF, es constituirà una comissió acadèmica integrada pel director executiu, la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i la directora del Servei d'Activitats Culturals.

Vuitè . Les funcions de la Comissió Acadèmica de la UDEF seran les següents:

1. Establir les línies temàtiques anuals dels cursos i les activitats de la UDEF.

2. Fixar el nombre de cursos que s'oferiran anualment.

3. Nomenar els coordinadors dels cursos.

Novè . El director executiu serà el màxim responsable de l'organització dels cursos i les activitats pròpies de la UDEF i tindrà les atribucions següents:

1. Assistir a les reunions de la comissió mixta, amb veu i sense vot.

2. Fer part de la Comissió Acadèmica.

3. Presentar la memòria i el pressupost anual d'activitats a la comissió mixta per a la seva aprovació.

4. Coordinar les tasques executives que hagin de desenvolupar els òrgans universitaris esmentats al punt quart d'aquest conveni.

Desè . El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi, vigirà fins al dia 31 de desembre de 2000 i es renovarà automàticament per períodes d'un any. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les activitats que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera,

Llorenç Huguet
Rector
Pilar Costa
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).