Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA PRIMERA EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ESTIU D'EIVISSA I FORMENTERA (UEEF)

Palma, 31 de desembre de 2000

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CIEF).

i de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, que actuen representació de les respectives institucions, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració i, per tant,

EXPOSEN

I. Que existeix un acord (signat el dia 6 de setembre de 2000) entre el CIEF i la UIB per a la realització de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

II. Que és intenció del CIEF de fer-se càrrec del finançament per a aquests cursos i activitats complementàries.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . El CIEF encarrega a la UIB, a través del seu Servei d'Activitats Culturals, les tasques conduents a la primera edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Segon . La UIB s'encarregarà de fer totes les feines necessàries per a l'edició.

Tercer . Les característiques de la primera edició de la UEEF són:

Títol: Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera

Nombre de cursos: vuit

Lloc de realització: Extensió universitària d'Eivissa i Formentera

Quart . La UIB cobrarà l'assistència als cursos segons les seves taxes acadèmiques. De l'import recaptat, correspondrà a la UIB un 20 per cent, i la quantitat romanent revertirà en la pròxima celebració de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Cinquè . Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la primera edició UEEF, segons pressupost presentat de data 23 de juny de 2000, la UIB rebrà la quantitat de 5.000.000 (cinc milions) de pessetes, que seran aportades pel CIEF.

Sisè . El CIEF pagarà els 5.000.000 de pessetes a la UIB íntegrament a partir de la signatura d'aquest protocol.

Setè . La no realització de les accions previstes en aquest conveni donarà lloc a la devolució de l'import satisfet pel CIEF.

Vuitè . La UIB inhibirà de tota responsabilitat el CIEF. Totes les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació i el compliment del present conveni seran sotmeses als jutjats i tribunals de la Jurisdicció d'Eivissa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

I com a prova de conformitat d'ambdues parts, firmen aquest conveni en dos exemplars, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera,

Llorenç Huguet
Rector
Pilar Costa
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).