Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI MARC ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA REALITZACIÓ D'UNA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 3 de maig de 2001

D'una part, Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i, de l'altra, Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSAM

1. Que, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, de 12 de juliol de 2000, es presenta aquest protocol addicional que té per objecte que diferents conselleries facin una convocatòria de beques de formació per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

2. Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears manifesten la voluntat de col·laboració per aconseguir completar la formació dels estudiants amb activitats professionals en llocs de treball específics a les distintes conselleries del Govern de les Illes Balears.

3. Que amb la convocatòria d'aquestes beques de formació que faran diferents conselleries del Govern de les Illes Balears es pretén que l'estudiant de la UIB, de segon cicle de llicenciatura o de tercer curs de diplomatura, pugui adquirir una experiència professional que li permeti enriquir el seu currículum universitari i li serveixi per aconseguir una integració més fàcil en el món laboral.

Per això,

ACORDAM

Subscriure aquest protocol d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera . Aquest protocol addicional al conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears té per objecte que les conselleries del Govern de les Illes Balears convoquin beques de formació per a estudiants de la UIB de segon cicle de llicenciatura o de tercer curs de diplomatura.

Segona . Cada conselleria establirà els requisits específics per obtenir les beques i el servei o departament on es duran a terme les pràctiques de formació.

Tercera . Els requisits que necessàriament contindran les diferents convocatòries seran:

3.1. La durada màxima de la beca serà de dotze mesos.

3.2. La jornada de pràctiques serà de 25 hores setmanals.

3.3. La beca tindrà una assignació econòmica de 100.000 pessetes mensuals.

3.4. Els becaris hauran de presentar una memòria al final de l'activitat adreçada a la persona responsable de la seva activitat a la Conselleria i al tutor de la UIB.

3.5. Un estudiant no podrà presentar-se a convocatòries de beques de formació, si ja té una beca d'aquestes característiques.

3.6. Amb la finalitat de facilitar la rotació, es donarà prioritat als estudiants que encara no hagin obtingut cap beca de formació.

Quarta . Es constituirà, a cada conselleria que faci la convocatòria de beques de formació, una comissió de selecció formada per:

  • Dos representants de la UIB.
  • Dos representants de la conselleria convocant.
  • Un representant de la Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Cinquena . Els barems específics els elaborarà cada conselleria i preveuran necessàriament:

  • Llicenciatura o diplomatura a la qual està matriculat l'estudiant.

- Expedient acadèmic.

- Currículum (cursos, projectes d'investigació, etc.).

Sisena . La convocatòria de cada conselleria es publicarà al BOIB.

Setena . La Comissió d'Avaluació farà pública la llista de tots els sol·licitants admesos i la nota final obtinguda per cadascun d'ells, i obtindrà la beca l'estudiant amb més puntuació.

Vuitena . El seguiment de les pràctiques de formació el faran un responsable assignat per cada conselleria i un professor del departament de l'estudiant becat, que serà el seu tutor.

Novena . La concessió d'aquestes beques no implica cap relació contractual i no es podrà fer ús acadèmic o d'investigació del treball realitzat ni tampoc publicar.

I com a prova de conformitat, signam aquest document en dos exemplars.

El Conseller d'Educació i Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 10 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).