Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI MÚLTIPLE (ABDEM)

Palma, 14 de maig de 2001

REUNITS

D'una banda, el senyor Marcos Gázquez Moreno, com a president de l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM), associació no governamental i sense ànim de lucre, té com a finalitat bàsica l'ajut a les persones a les quals s'ha diagnosticat esclerosi múltiple i a les seves famílies, així com procurar la integració social d'aquestes persones treballant en favor de la seva no discriminació.

Que la Universitat de les Illes Balears té atribuïda com una de les seves funcions la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en què s'assenta (article 1.2.c de la Llei de reforma universitària).

En conseqüència, acorden de subscriure el present conveni per tal d'establir fórmules generals de cooperació per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels recursos respectius. A aquest efecte convenen d'establir les següents:

CLÀUSULES

Primera . Establir programes de cooperació en el terreny del coneixement, tractament i integració social de les persones a les quals s'ha diagnosticat esclerosi múltiple.

Segona . Establir programes de cooperació per procurar la millora de la qualitat de vida de les famílies que tinguin en el seu si un membre al qual s'hagi diagnosticat esclerosi múltiple

Tercera . Col·laborar en les activitats de formació, especialment en relació amb pràctiques dels estudiants de la UIB a ABDEM, però també del personal que treballi al si d'ABDEM. Entre ABDEM i els estudiants de la UIB no es crearà cap vincle de caràcter laboral, de manera que s'ha d'entendre que la relació entre ambdues institucions es limitarà només a la realització de pràctiques a les instal·lacions i altres àmbits d'actuació d'ABDEM, però sempre sota la tutela de la UIB.

Quarta . S'establiran concerts especials per determinar, en cada moment, les condicions que hagin de regir la col·laboració en activitats de formació.

Cinquena . Es facilitarà, en la mesura possible, la utilització dels recursos humans i tècnics de què disposen ambdues entitats, per afavorir l'assoliment dels objectius respectius.

Sisena . La UIB facilitarà a l'ABDEM la possibilitat de tenir una pàgina web en el servidor de la UIB complint les normes que té aquesta universitat en el seu manteniment.

Setena . Mentre duri el conveni, l'ABDEM serà considerada entitat col·laboradora de la UIB.

Vuitena . El present acord té una vigència mínima d'un any, i es prorrogarà automàticament pel mateix període llevat que una de les dues parts expressi la voluntat de donar-lo per acabat amb una antelació de tres mesos. En cas que es doni per finalitzat l'acord, ambdues parts es comprometen a acabar les tasques establertes en aquest conveni que hi hagi en activitat.

Novena . Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de la UIB i dos de l'ABDEM, els quals s'encarregaran de determinar i programar les activitats que s'hagin de dur a terme, en les condicions que es considerin oportunes, sempre sota criteri d'afavoriment de la formació dels practicants, i de respecte a les polítiques de l'ABDEM.

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni general en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM),

Llorenç Huguet
Rector

Marcos Gázquez
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).