Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD ENTRE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, EIVISSA I FORMENTERA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 5 de març de 2001

REUNITS

Per una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'altra banda, el Senyor Miquel Lladó Oliver, qui representa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, amb CIF Q-0773001-C, i domicili al carrer Estudi General, núm. 7, 07001 Palma, en virtut de les atribucions conferides per l'article 14 del Decret 1291/74, de 2 de maig, relatiu al Reglament General de Cambres, modificat pels Reial Decrets 753/78, de 27 de març i 816/90 de juny.

MANIFESTEN I CONVENEN

Primer.

Que la Cambra de Comerç és propietària d'un fons documental, el qual conforma el seu Arxiu Corporatiu, datat en el període comprès entre els anys 1886 i 1975, i que ha estat objecte de catalogació i ordenació de la UIB, el contingut del qual es relaciona en l'annex I.

Segon.

La Cambra de Comerç cedeix en dipòsit a la Universitat de les Illes Balears l'esmentat fons documental, amb la condició de que sigui posada permanentment a disposició pública d'acord amb la normativa de funcionament dels seus serveis, i a disposició permanent de la Cambra al seu requeriment.

Tercer.

La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió efectuada per la Cambra de Comerç, comprometent-se a custodiar, mantenir el perfecte estat, i facilitant la consulta del fons documental a aquells que puguin estar interessats per raons d'estudi o investigació, prestant el servei arxivístic a la Cambra.

Quart.

El present acord no tindrà una durada determinada, i podrà ser revocat per qualsevol de les parts si no es compleixen les condicions establertes en els punts segon i tercer.

Cinquè.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a informar a la Cambra de Comerç en tot el relatiu als treballs d'investigació que es puguin dur a terme amb el fons documental dipositat.

Llegit per ambdues parts aquest acord, i en prova de conformitat amb l'expressat, el firmen i rubriquen en dos exemplars, al lloc i data indicats anteriorment.

Per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Miquel Lladó

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).