Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI-PROTOCOL ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE DE DADES TERRITORIAL-URBANÍSTICA DE MENORCA PER A LA FUTURA MODIFICACIÓ DE LES DIRECTRIUS D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

Palma, 12 de març de 2001

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Josep Antoni Ferrer i Orfila, Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magfc. i Exc. Sr. Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven el Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport pretén iniciar la modificació de determinats aspectes de les Directrius d'Ordenació Territorial, aprovades per la de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, per la qual cosa necessitat disposar d'una base de dades sobre diversos aspectes territorials i urbanístics de les illes.

Segon . La Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica, ha col·laborat amb la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport en la construcció de dita base de dades territorial-urbanística per a les illes a l'empara del Conveni-Protocol específic de col·laboració signat el passat 3 de novembre de 2000.

Tercer . No obstant això, l'annex d'aquest Conveni-Protocol preveia que per els municipis de Menorca es podia fer servir la base de dades del Consell Insular d'aquesta illa. Malgrat tot, durant la seva execució s'ha fet palesa la necessitat d'actualitzar i homogeneïtzar aquestes dades, seguint la mateixa metodologia que amb la de les altres illes. Per aquesta raó, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport considera necessari incloure a la base de dades territorial¿urbanística les informacions relatives a l'illa de Menorca.

Així mateix, es farà necessari completar la creació de la base de dades territorial-urbanística amb la implementació de les aplicacions necessàries per a poder creuar les dades obtingudes amb altres variables territorials i poder realitzar així una millor explotació de les dades.

Quart . La Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica, realitza aquest tipus de tasques.

Cinquè . El dia 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, amb l'objecte de dur a terme una col·laboració institucional i permanent entre ambdues institucions.

Sisè . L'esmentat conveni marc preveu el desenvolupament mitjançant la realització de protocols que desenvolupen el conveni marc.

Atesos aquests antecedents, les parts sotasignants acorden celebrar un conveni protocol específic de col·laboració, en el marc de l'esmentat conveni marc, subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte del present conveni-protocol la construcció d'una base de dades territorial de l'illa de Menorca sobre un suport digital que servirà de base informativa per a la modificació de les Directrius d'Ordenació del Territori.

Segona. A tal efecte, mitjançant aquest conveni-protocol la Universitat de les Illes Balears es compromet a dur a terme la realització de l'esmentat treball, d'acord amb la proposta tècnica i econòmica que forma part d'aquest conveni-protocol com Annex I.

Tercera. La Conselleria abonarà la quantitat que correspongui al cost efectiu de la realització del treball fins a un màxim de cinc milions setanta-cinc mil (5.075.000) pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 17501.511C 01.64000.00000.

Aquest pagament es realitzarà a la completa conclusió dels treballs i contra la presentació de la corresponent factura per l'import total de les despeses, IVA inclòs.

La supervisió tècnica del treball realitzat serà realitzada pel Cap del Servei d'Urbanisme de la Direcció General d'Ordenació del Territori.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar l'esmentat treball dins els tres mesos següents a la firma d'aquest conveni-protocol.

Aquest conveni-protocol tindrà efectes des del mateix dia de la seva firma i romandrà vigent fins l'acabament del seu objecte, i en tot cas, fins el termini assenyalat al paràgraf anterior, llevat que sigui denunciat per una de les parts amb un preavís de dos mesos i en forma motivada.

Cinquena. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni-protocol, es resoldran per via administrativa i, en el seu cas, mitjançant la Jurisdicció Contencioso-administrativa en la forma regulada per la llei.

I per que així consti, en prova de conformitat, les parts firmen el present conveni-protocol, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,

Josep Antoni Ferrer
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni-protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex I.

1. Títol del projecte:

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE DE DADES TERRITORIAL-URBANÍSTICA DE MENORCA CONSTRUÏDA SOBRE UN SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA MODIFICACIÓ DE LES DIRECTRIUS D'ORDENACIÓ TERRITORIAL.

2. Objectius del treball :

Objectiu general

L'objectiu principal del projecte és la construcció d'una base de dades de diversos aspectes territorials i urbanístics del municipis de l'illa de Menorca amb l'objecte de servir de base informativa i argumental per a la futura modificació de les Directrius d'Ordenació del Territori.

Objectius específics

a.La creació d'una base de dades de sòl vacant a Menorca construïda sobre un Sistema d'Informació Geogràfica.

b.La realització d'una anàlisi del sòl vacant a Menorca que inclogui l'estudi de la seva distribució, quantificació i significació.

c. Implementació d'aplicacions específiques per al creuament de les dades obtingudes amb altres variables territorials de la base de dades territorials de la Direcció General d'Ordenació del Territori.

3. Metodologia

El desenvolupament del treball es dividirà en dues fases:

a. Fase d'inventari:

Inclourà la introducció de referències geogràfiques dels polígons de sòl vacant i la introducció dels atributs urbanístics/territorials dels polígons.

Serà necessari la utilització d'un programa informàtic de SIG per a la digitalització de les referències geogràfiques dels polígons de sòl vacant. Per a l'estudi dels atributs urbanístics serà precís la consulta de la normativa urbanística i altre documentació dels planejaments urbanístics dels diferents municipis.

b. Fase d'anàlisi.

A partir de la base de dades construïda es procedirà a la generació de material cartogràfic i estadístic que permeti l'anàlisi de la informació recollida.

Es procedirà al diagnòstic dels resultats obtinguts comptant amb les capacitats analítiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica i programes d'anàlisi estadístic.

S'implementaran aplicacions informàtiques específiques per al creuament de les dades de capacitat poblacional de sòl vacant amb les variables territorials que es consideri més oportú per a una millor explotació i comprensió dels resultats.

El treball serà desenvolupat al Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica de la Universitat de les Illes Balears i a la Secció de Cartografia de la Direcció General d'Ordenació del Territori de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears.

4. Pla de treball

El treball es desenvoluparà en tres mesos des de la signatura del contracte.

5. Resultats del treball

Com a resultats del projecte s'obtindran els següents productes:

  • Base de dades georeferenciada dels polígons de sòl vacant.
  • Cartografia temàtica del sòl vacant a Menorca.
  • Memòria de resultats.

6. Equip de treball

Equip multidisciplinar format per arquitectes urbanístics, geògrafs i experts en l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

Direcció : Maurici Ruiz, Director del Laboratori de Sistema d'Informació Geogràfica

Antònia Pizà, arquitecte
Jaume Luis Salas, arquitecte
Joan Alorda, geògraf
Antònia Fornés, geògraf
Fèlix Escalas, tècnic.

7. Pressupost

Personal : Honoraris i coordinació

3.500.000 ptes

Equipament, administració i gestió

875.000 ptes

Total:

4.375.000 ptes

IVA (16%)

700.000 ptes

TOTAL + IVA :

5.075.000 ptes