Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER LA CONVERSIÓ DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MENORCA

Maó, 23 de març de 2001

D'una part, l'Honorable Senyor Josep Ignasi Portella Coll, conseller de Cultura, Educació, Esports i Joventut del Consell Insular de Menorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

ANTECEDENTS

L'any 2000 el Consell Insular de Menorca adquirí el programa de gestió de biblioteques INNOPAC, comú a totes les biblioteques públiques de les Illes Balears.

La Xarxa de Biblioteques de Menorca disposava d'un programa informàtic la descripció dels documents del qual era més senzilla que la del nou programa, i no es podia garantir la integritat de la nova base de dades mitjançant un traspàs de dades automàtic, a la qual cosa calia afegir la problemàtica de la duplicació de dades que hauria creat aquest traspàs automàtic.

Per aquest motiu la Xarxa de Biblioteques de Menorca optà per fer el traspàs manual de les dades mitjançant la duplicació de registres.

Atès que tot el programa, pel que fa al vessant tècnic, és coordinat per la UIB i que aquesta disposa d'una borsa de becaris, establim els següents

PACTES

1. La Universitat de les Illes Balears farà la dotació de quatre beques per al traspàs de dades de la base de dades de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

2. Els becaris hauran de fer un total de 320 hores distribuïdes en sessions de quatre hores diàries, i el termini de finalització de la feina és el 13 de juliol de 2001.

3. El Consell Insular de Menorca aportarà 1.000.000 de pessetes a la Universitat de les Illes Balears per a la dotació d'aquestes beques.

4. El Consell Insular de Menorca facilitarà a la UIB el programa de la Xarxa de Biblioteques de Menorca per poder fer el traspàs de dades.

5. El director del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears farà el seguiment de les tasques de traspàs de dades, tant en el vessant tècnic com de compliment del conveni, i informarà mensualment la coordinadora de biblioteques del Consell Insular de Menorca del desenvolupament de les tasques i de qualsevol altre fet que pugui afectar el present conveni.

6. Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, i aquest fet no representarà cap lligam contractual entre els alumnes i la Universitat de les Illes Balears o el Consell Insular de Menorca.

I com a prova de conformitat, signam el present conveni al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Cultura, Educació, Esports i Joventut del Consell Insular de Menorca,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Josep Ignasi Portella
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).