Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA I EL LABORATORI DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 6 d'abril de 2001

REUNITS

D'una part, el senyor Mateu Alemany Font, amb DNI 43 017 928-Q, que actua en representació i com a president del RCD Mallorca SAD.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983 de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que, una vegada signat l'acord marc de col·laboració entre el RCD Mallorca SAD i la Universitat de les Illes Balears, ambdues institucions signen el present protocol, amb els punts d'acord següents:

CLÀUSULES

Primera . El RCD Mallorca SAD i el Laboratori de Ciències de l'Activitat Física organitzaran conjuntament programes d'investigació, promoció de la investigació i transferència de resultats, fent especial atenció als que s'insereixen en el marc d'actuació de l'activitat física i la salut. El finançament d'aquests programes podrà anar a càrrec del RCD Mallorca SAD o bé a càrrec d'altres organismes o institucions que conjuntament o separadament ho sol·licitin.

Segona . S'estableix un concert per a l'assessorament nutricional i funcional a càrrec del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física cap al RCD Mallorca SAD, en el qual es preveu la realització de proves analítiques, nutricionals i funcionals. Aquestes proves es facturaran segons els preus convenientment establerts.

Tercera . El Laboratori de Ciències de l'Activitat Física es compromet a mantenir la confidencialitat sobre les informacions i els coneixements als quals les parts puguin accedir com a conseqüència de la implementació d'aquest protocol, amb les limitacions que les lleis imposin. En cas que els resultats obtinguts siguin utilitzats en publicacions, no es farà referència directa al RCD Mallorca SAD ni a cap persona física relacionada amb el RCD Mallorca SAD.

Quarta . El present protocol entra en vigor el dia que se signi, i té una validesa mínima de dos anys, període que es renovarà i es prorrogarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació superior a tres mesos abans de la data de finalització de la vigència.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per RCD Mallorca SAD,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Mateu Alemany
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).