Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LES INSTITUCIONS SIGNANTS PER A LA CREACIÓ I PROMOCIÓ D'UN DOCTORAT CONJUNT EN NATURALESA I DIVERSITAT HUMANA

Palma (Espanya)/ Mèxic D. F., 11 d'abril de 2001

Les institucions següents (per ordre alfabètic): Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (CEFPSVLT), Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia, i Universitat Autònoma Metropolitana (UAM) ¿Unitat Iztapalapa¿, totes les quals de Mèxic, i la Universitat de les Illes Balears (UIB), d'Espanya, representades pels respectius representants legals, d'acord amb els antecedents que segueixen, estableixen:

ANTECEDENTS

D'acord amb el que estableix el Reial decret 778/1998, que regula el funcionament del tercer cicle universitari a Espanya.

D'acord amb el que estableixen el Reglament orgànic i altres reglaments i documents que regulen el funcionament de la UAM, i els decrets de creació de l'ENAH i el CEFPSVLT, a Mèxic.

D'acord amb els respectius reglaments interns de cada institució i els seus desenvolupaments normatius.

Amb el desig de promoure la formació de nous investigadors en el camp dels estudis sobre la naturalesa i la diversitat humana, i a fi de potenciar tant la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinària, existent en els diferents departaments de les esmentades institucions, com la formació en aquesta especialitat d'estudiants d'àrees afins, subscriuen el present acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Les institucions esmentades acorden de promoure de forma conjunta un programa pla d'estudis de doctorat de Naturalesa i Diversitat Humana (NDH) sumant els esforços formatius dels grups de cada institució.

2. L'esmentat programa de doctorat NDH serà internacional i interdisciplinari i cada institució hi participarà en igualtat de condicions i drets.

3. Es constituirà una comissió acadèmica (CA) formada per un representant de cada institució participant en el programa. Cada institució participant nomenarà en el termini de cinc dies hàbils a partir de la firma del present acord el seu representant a la CA, i comunicarà el nomenament a les altres institucions.

4. La CA tindrà per comesa redactar la forma concreta del protocol memòria del NDH i sotmetre'l per a la seva aprovació a les instàncies corresponents.

5. La CA presentarà a les autoritats de cada institució participant en el NDH el projecte del protocol memòria en un termini màxim de sis mesos a partir de la data de la firma d'aquest acord.

6. Als efectes de la instrumentació del NDH, i en concret dels costs derivats del funcionament de la CA, cada institució assumirà les despeses de la seva representació.

Com a prova de conformitat, totes les parts firmen el present acord amb exemplars per a cada institució i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Mtra. Sra. Marcela Lombardo Otero

Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (Mèxic)

Dra. Florencia Peña Saint Martin

Directora de l'Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mèxic)

Dr. Luis Mier y Terán Casanueva

Rector de la Universitat Autònoma Metropolitana - Unitat Iztapalapa (Mèxic)

Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger

Rector de la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 10 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).