Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA SAD I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 6 d'abril de 2001

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Mateu Alemany Font, amb DNI 43017928-Q, president del Real Club Deportivo Mallorca SAD.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que hi ha una coincidència d'interessos del Real Club Deportivo Mallorca SAD i de la Universitat de les Illes Balears en moltes de les àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de les ciències de l'activitat física, de la nutrició i de la salut.

Per tot això,

ACORDEN

Primer

Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en el camp de l'activitat física, de la nutrició i de la salut a l'aplicació de resultats de recerca en l'empresa esportiva, a través del Real Club Deportivo Mallorca SAD.

Segon

Possibilitar als estudiants, en especial als dels cursos de postgrau, la realització de pràctiques en el marc de les activitats esportives que organitzi o promogui el Real Club Deportivo Mallorca SAD o en les quals col·labori.

Tercer

Obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament i l'assimilació de noves tecnologies en el camp de l'alimentació i de l'esport.

Quart

Facilitar la realització de concerts per fer treballs i investigacions tècnics i/o aplicats de curta i llarga durada, amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Cinquè

Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que el Real Club Deportivo Mallorca SAD demani a la Universitat de les Illes Balears.

Sisè

Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions, entre elles o conjuntament amb altres, mitjançant acords puntuals. Aquests concerts inclouran la documentació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa del projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos econòmics prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Setè

Crear una comissió mixta formada per dos representats de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. Els membres d'aquesta comissió es troben indicats a l'annex 1 d'aquest acord marc. El tipus i l'amplitud dels concerts, les cooperacions, els intercanvis, els programes i les actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord marc té una validesa mínima de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Real Club Deportivo Mallorca SAD,

Llorenç Huguet
Rector

Mateu Alemany
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de gener de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex 1

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual es fa referència al punt setè d'aquest acord marc són:

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

¿ Sra. Mercè Gambús Saiz Vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals

¿ Sr. Antoni Pons Biescas Professor del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, persona de contacte del present acord marc

Per part del Real Club Deportivo Mallorca SAD:

¿ Sr. Vicenç Rotger Vicepresident del club

¿ Sr. Joan Pericàs O'Callaghan Cap dels Serveis Mèdics i persona de contacte per part del club