Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI-PROTOCOL ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE DE DADES TERRITORIAL-URBANÍSTICA PER A LA FUTURA MODIFICACIÓ DE LES DIRECTRIUS D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

Palma, 3 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Josep Antoni Ferrer i Orfila, Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magfc. i Exc. Sr. Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer. Que la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports pretén iniciar la modificació de determinats aspectes de les directrius d'ordenació territorial, aprovades per la de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, per la qual cosa necessita disposar d'una base de dades sobre diversos aspectes territorials i urbanístics de les illes.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica del Vicerectorat d'Investigació, realitza aquest tipus de tasques.

Tercer. Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, amb l'objecte de dur a terme una col·laboració institucional i permanent entre ambdues institucions.

Quart. Que l'esmentat conveni marc preveu el seu desenvolupament mitjançant la realització de protocols que desenvolupen el conveni marc.

Atesos aquests antecedents, les parts sotasignants acorden celebrar un conveni-protocol específic de col·laboració, en el marc de l'esmentat conveni marc, subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. És objecte del present conveni-protocol la construcció d'una base de dades territorial sobre un suport digital que servirà de base informativa per a modificació de les Directrius d'Ordenació del Territori.

Segona . A tal efecte, mitjançant aquest conveni-protocol la Universitat de les Illes Balears es compromet a dur a terme la realització de l'esmentat treball, d'acord amb la proposta tècnica i econòmica que forma part d'aquest conveni-protocol com Annex I.

Tercera. La Conselleria abonarà la quantitat que correspongui al cost efectiu de la realització del treball fins a un màxim de tretze milions nou-centes vint mil (13.920.000) pessetes, amb càrrec a la partida pressupostària 17501.432101.64000.

Aquest pagament es realitzarà a la completa conclusió dels treballs i contra la presentació de la corresponent factura per l'import total de les despeses, IVA inclòs.

No obstant l'establert al paràgraf anterior, es podran fer pagaments parcials a compte del preu final, contra la presentació de la corresponent factura i per a la realització dels treballs corresponents a la primera fase d'un o més municipis complets.

Aquests pagaments a compte s'abonaran fins a un màxim de 150.000 pessetes per municipi costaner i de 75.000 pessetes quan es tracti de municipis d'interior.

La supervisió tècnica del treball realitzat serà realitzada pel Cap del Servei d'ordenació del territori de la Direcció General d'Ordenació del Territori.

Quarta. La Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar l'esmentat treball dins els quatre mesos següents a la firma d'aquest conveni-protocol o, en qualsevol cas, abans del 15 de desembre de 2000.

Aquest conveni-protocol tendrà efectes des del mateix dia de la serva firma i romandrà vigent fins que se n'assoleixi l'objecte, i en tot cas, fins el termini assenyalat al punt cinquè d'aquest conveni-protocol, llevat que sigui denunciat per una de les parts amb un preavís de dos mesos i en forma motivada.

Cinquena. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni-protocol, es resoldran per via administrativa i, en el seu cas, mitjançant la Jurisdicció Contencioso-administrativa en la forma regulada per la llei.

I per a que així consti, en prova de conformitat, les parts firmen el present conveni-protocol, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

HBLE. SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS,

 

Josep Antoni Ferrer i Orfila

MAGFC. I EXC. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,

 

Llorenç Huguet i Rotger

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex I

1.Títol del projecte :

CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE DE DADES TERRITORIAL-URBANÍSTICA SOBRE UN SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA MODIFICACIÓ DE LES DIRECTRIUS D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

2. Introducció

3. Objectius del treball :

Objectiu general

L'objectiu principal del projecte és la construcció d'una base de dades de diversos aspectes territorials i urbanístics amb l'objecte de servir de base informativa i argumental per a la futura modificació de les Directrius d'Ordenació del Territori.

Objectius específics

El projecte té dos objectius específics :

a) la creació d'una base de dades del sòl vacant a Balears construïda sobre un Sistema d'Informació Geogràfica, la qual cosa inclourà :

b) la realització d'una anàlisi del sòl vacant a Balears: estudi de la seva distribució, quantificació i significació.

4.Metodologia :

El desenvolupament del treball es dividirà en dues fases :

  1. Fase d'inventari :

Inclourà :

A1. Introducció de referències geogràfiques dels polígons del sòl vacant.

A2. Introducció dels atributs urbanístics/territorials dels polígons

Per a la realització de la fase (A1) se comptarà amb la utilització d'un software de SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) que facilitarà la digitalització de les referències geogràfiques dels polígons de sòl vacant.

La fase (A2) requerirà un treball de consulta de la normativa i altre documentació dels planejaments urbanístics dels diferents municipis. Així mateix es realitzarà una aplicació informàtica per agilitzar el càlcul de coeficients urbanístics i altres indicadors territorials de cada sector de sòl vacant.

Pel que fa als municipis de Menorca, la informació urbanística podrà ser la continguda a les bases de dades urbanístiques del Consell Insular de Menorca, que la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports es compromet a facilitar.

b) Fase d'anàlisi :

a) A partir de la base de dades construïda es procedirà a la generació de material cartogràfic i estadístic que permeti l'anàlisi de la informació.

b) Elaboració d'un informe i cartografia temàtica dels aspectes analitzats.

Per al desenvolupament d'aquesta fase serà necessari el processament de la informació emmagatzemada a la Base de Dades del SIG. Es procedirà al diagnòstic i interpretació dels resultats obtinguts. Se comptarà amb les capacitats analítiques dels SIG, programes estadístic d'anàlisi de dades.

El treball serà desenvolupat al Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears i a la Secció de Cartografia de la Direcció General d'Ordenació del Territori de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears.

5. Pla de Treball:

El treball es desenvoluparà en quatre mesos des de la signatura del contracte.

Els primers 3 mesos corresponen a la construcció de la base de dades del sòl vacant. Al darrer mes s'analitzaran les dades i es procedirà a la realització de la corresponent memòria i cartografia.

6. Resultats del treball:

Com a resultats del projecte s'obtindran els següents productes :

- Base de dades georeferenciada dels polígons de sòl vacant.

-Cartografia temàtica del sòl vacant.

- Memòria de resultats

7. Equip de Treball:

Equip multidisciplinars formats per arquitectes urbanístiques, geògrafs i experts en l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

Direcció :

Maurici Ruiz. Director del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica

Coordinació :

Amador Ferrer. Doctor Arquitecte.

Equip arquitectes :

Antònia Pizà

Jaume Luis Salas

Equip geògrafs :

Jerònia Ramon

Joan Alorda

Antònia Fornés

Miquel Vidal

8. Pressupost :

Conceptes :

 

Personal: Honoraris i coordinació

9.000.000 ptes

Material fungible i viatges

1.000.000 ptes

Equipament, administració i gestió.

2.000.000 ptes

TOTAL :

12.000.000 ptes

IVA (16%)

1.920.000 ptes

TOTAL + IVA :

13.920.000 ptes