Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA SUBVENCIÓ AL PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LA UIB, UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Palma, 7 de març de 2001

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que l'objecte d'aquest protocol del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB és impulsar la realització del programa 2000 i UIB, Universitat de les Illes Balears: passat, present i futur, organitzat per la mateixa UIB.

Segon . Que la Conselleria d'Educació i Cultura té interès a donar suport a les activitats culturals programades per la UIB.

Per aquest motiu,

ACORDEN

Primer . La Conselleria d'Educació i Cultura subvencionarà amb dos milions de pessetes la realització de programa 2000 i UIB organitzat per la UIB, a càrrec de la partida pressupostària 13101.422201.48000.0.

Segon . Es constituirà una comissió mixta d'aquest protocol del conveni marc formada per dos membres de la Conselleria d'Educació i Cultura i dos membres de la UIB, per tal de dur a terme el seguiment d'aquest protocol del conveni marc.

Tercer . La subvenció a la UIB per a la realització d'aquest conveni es produirà una vegada aprovada la subvenció. Posteriorment la UIB haurà de presentar la justificació corresponent sobre la base de les activitats realitzades.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present protocol del conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 31 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).