Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL BISBAT DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de març de 2001

REUNITS

D'una part, el Bisbe de Mallorca, Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Teodor Úbeda Gramage, amb domicili legal al Palau Episcopal, carrer del Mirador, 5, 07001 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

La voluntat de desplegar l'Acord normatiu 1279, de ratificació de l'Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Església catòlica a Mallorca, de 29 de gener de 1991 (FOU núm. 55, de 22 de febrer).

Aquest Acord explicita que «els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears estableixen que aquesta institució està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic», i que «atès que la dimensió religiosa catòlica forma part de la història i de la cultura de les illes Balears; complint l'article V de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyaments i assumptes culturals, de 3 de gener de 1979, i l'article 2 de la Llei de llibertat religiosa, de 5 de juliol de 1980».

Per la qual cosa

ACORDEN

Primer. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar concretament els punts segon, tercer i quart del susdit Acord normatiu 1279, en els termes que s'indiquen més avall.

Segon. Àrees de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions podrà dur-se a terme respecte dels àmbits d'actuació generals descrits a l'Acord marc de referència i, específicament, dels següents:

 1. Biblioteca diocesana
 2. Pastoral Universitària
 3. Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (en endavant, CETEM)
 4. Santuari de Lluc

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Tercer. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols, que s'afegiran a aquests conveni, hauran d'incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació dels màxims representants de totes dues institucions.

Quart. Línies bàsiques de col·laboració de cada àmbit específic

Els vicerectorats d'Estudiants i Relacions Institucionals i d'Extensió Universitària i Activitats Culturals coordinaran les actuacions que es derivin dels protocols específics dels àmbit següents:

a) Biblioteca diocesana

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Servei de Biblioteca i Documentació, assessorarà el Bisbat de Mallorca respecte de la creació, l'organització, la catalogació i la informatització dels fons bibliogràfics de la Biblioteca diocesana; aquest assessorament, en una primera fase, es concretarà en la redacció d'un projecte que quantifiqui i temporalitzi aquestes tasques.

La relació de fons bibliogràfics inclou els que actualment es troben en possessió de l'Església de Mallorca més els futurs.

El Bisbat de Mallorca garantirà a la Universitat de les Illes Balears l'accés prioritari a aquests fons.

b) Pastoral Universitària

La Pastoral Universitària és un servei de l'Església catòlica a la Universitat de les Illes Balears que concreta el fet religiós cristià dins el món plural de la Universitat i s'ofereix a tots els membres de la comunitat universitària.

La Universitat de les Illes Balears debatrà la conveniència de regular la Pastoral Universitària com a servei universitari.

La Universitat de les Illes Balears considerarà la possibilitat de cessió d'uns terrenys al campus universitari per a la construcció d'un espai ecumènic, si hi ha acord previ per finançar aquesta construcció entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Bisbat de Mallorca.

c) CETEM

Hom crearà un seminari permanent de cursos que dependrà d'una comissió mixta constituïda amb representants del CETEM i de diversos departaments universitaris, preferentment els més afins a les temàtiques objecte de cursos d'aquest seminari.

El Museu Bíblic de Mallorca i el Museu de Ciències Naturals, dependents del CETEM, podran ser objecte de protocols de col·laboració específica entre la UIB i el Bisbat de Mallorca.

d) Santuari de Lluc

Les línies bàsiques de col·laboració de la UIB amb el Santuari de Lluc seran les següents:

 1. el Museu de Lluc
 2. l'Arxiu del Col·legi de Lluc
 3. la revista Lluc
 4. la col·lecció de llibres «Lucus»

Cinquè. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest conveni.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisè. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents de totes dues institucions.

Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novè. Coordinació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el Bisbe de Mallorca nomenaran, en un termini no major de tres mesos, una comissió responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Bisbat de Mallorca,


Teodor Úbeda
Bisbe

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).