Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE EL CENTRE D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA DE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CESSIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT INFORMÀTICS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ I L'AVALUACIÓ DE LA RECERCA

Barcelona, 19 de maig de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Antoni Caparrós i Benedicto, Rector de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació Bosch i Gimpera, com a representant d'ambdues institucions, segons el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 113/1997, de 13 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Barcelona.

EXPOSEN

Primer . Que ambdues institucions universitàries van signar el dia 25 de febrer de 1983 un conveni marc de col·laboració amb la finalitat d'establir fórmules generals de cooperació que permetin la realització d'activitats relacionades amb la cultura, l'ensenyament i la investigació.

Segon . Que ambdues institucions universitàries van signar el dia 19 de maig de 1998 un conveni per a la cessió de l'aplicació informàtica de gestió i avaluació de la recerca GREC, en versió tancada a gener de 1998.

Tercer . Que la Universitat de Barcelona mitjançant el Centre d'Avaluació i Prospectiva de la Recerca i la Innovació (en endavant, el CAPRI) ha desenvolupat des de llavors millores substancials a l'esmentada aplicació GREC i altres productes informàtics relacionats amb la gestió, promoció i avaluació de la recerca i està en disposició de desenvolupar productes nous de la mateixa naturalesa, productes dels quals gaudeix de la propietat intel·lectual en titularitat exclusiva.

Quart . Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB) està interessada a obtenir la versió millorada de GREC i dels altres productes informàtics esmentats que s'hagin desenvolupat, així com a disposar d'un tracte preferent per obtenir els productes nous o millorats de la mateixa naturalesa.

Cinquè . Que el CAPRI, com a centre que té com a objectiu, entre d'altres, la producció i promoció de noves eines de gestió i de política científica en la comunitat investigadora, està disposat a realitzar a favor de la UIB la cessió dels productes desenvolupats i d'oferir el tracte preferent pel qual aquesta s'interessa.

Per la qual cosa, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per dur a terme el present conveni,

ACORDEN

Primer. Obligacions del CAPRI

El CAPRI s'obliga a realitzar per a la UIB la cessió de la versió millorada de GREC i dels altres productes informàtics desenvolupats fins al moment per a la gestió, promoció i avaluació de la recerca, en els termes que s'expressen a les clàusules incloses en el present document, i a oferir un tracte preferent per a la UIB a l'hora de cedir els nous productes que puguin ser desenvolupats.

Segon. Definició de les tasques que s'han de realitzar

Les tasques que s'obliga a realitzar el CAPRI queden definides en els termes següents:

  1. Traspassar i garantir el correcte funcionament d'una versió actualitzada de GREC, corresponent a l'any en curs, que utilitzarà la unitat designada per la UIB.
  2. Traspassar l'aplicació informàtica d'actualització de curricula vitarum de recerca per web Curricul@, i garantir-ne el funcionament correcte amb la versió més actualitzada possible.
  3. Coordinar les reunions de seguiment necessàries per al bon funcionament de les aplicacions, demostracions dels nous productes i millores desenvolupades i establiment de futurs acords oferint el tracte preferent sol·licitat. Aquesta tasca es consolidarà amb almenys una reunió anual.

Tercer. Vigència i terminis

El present conveni té una vigència d'un any comptat a partir de la data de signatura i es renovarà tàcitament per períodes d'un any, llevat de resolució pels motius esmentats a l'acord desè. Per aquest fet, les tasques que ha de realitzar el CAPRI s'efectuaran durant el període en curs i sempre que la UIB hagi abonat els pagaments corresponents a les obligacions descrites a l'acord cinquè.

Quart. Responsabilitat de les parts

El CAPRI serà l'únic responsable dels aspectes científics i tècnics de les tasques contractades. El CAPRI no serà responsable dels errors de funcionament ni dels danys provocats per l'incompliment de les obligacions pròpies de qualsevol usuari, com són la realització de còpies de seguretat de les aplicacions i els arxius de dades, la correcta instal·lació de software i hardware, el bon estat del sistema i xarxa informàtics, la instal·lació d'un sistema d'alimentació ininterrompuda, el control d'accés als productes amb la finalitat que no els manipulin persones no autoritzades o inexpertes, la contractació de serveis externs de manteniment i la prevenció de virus informàtics i programes defectuosos instal·lats en el hardware que suporti els productes, així com qualsevol altre mesura preventiva d'aplicació.

La UIB es farà responsable de vetllar perquè els productes esmentats es destinin exclusivament a l'ús previst en aquest conveni i de complir els pactes que inclou.

Cinquè. Obligacions del pagament per part de la UIB

La UIB s'obliga a pagar per a la realització de les tasques contractades la quantitat de 2.700.000 pessetes/any (16.227,33 euros/any), IVA inclòs.

Aquest import serà abonat a la Fundació Bosch i Gimpera en un pagament anual que s'ha d'efectuar abans de l'u de novembre de l'any en curs.

Per a la gestió econòmica dels projectes i tasques d'investigació amb entitats i organismes públics i privats o amb persones físiques, la Universitat de Barcelona, segons el que estableix l'article 236 dels seus Estatuts, disposa de la Fundació Bosch i Gimpera, la qual té per objectiu, entre d'altres, afavorir la investigació entre institucions i empreses i els diferents departaments i centres universitaris i donar-hi suport, en virtut del conveni marc signat entre aquesta fundació i la Universitat de Barcelona en data 17 de juny de 1987.

Sisè. Obligació de secret

Les parts s'obliguen a mantenir en secret totes les dades relacionades amb les tasques contractades i que aquesta obligació sigui respectada per totes les persones que participen en l'execució del present conveni.

Setè. Titularitat dels drets sobre els resultats de les tasques que s'han de realitzar

La Universitat de Barcelona mitjançant el CAPRI mantindrà la titularitat exclusiva de la propietat intel·lectual de l'aplicació informàtica de gestió i avaluació de la recerca GREC, dels altres productes informàtics relacionats amb la gestió, promoció i avaluació de la recerca i dels productes nous de la mateixa naturalesa que pugui desenvolupar.

La UIB no podrà cedir a tercers els productes, ni parts d'aquests, cedits pel CAPRI i que són objecte del present conveni. Tanmateix, la UIB no podrà alterar ni modificar els productes ni la documentació inclosa sense el vistiplau específic del CAPRI.

Vuitè. Publicitat dels resultats

No obstant l'esmentat als acords sisè i setè del present conveni, totes les parts signants podran efectuar les accions que creguin convenients per al foment de l'ús dels productes en el si de les seves institucions i organismes, i donar-hi publicitat externa per fomentar-ne la implantació en terceres parts que hi puguin estar interessades.

Novè. Normes i disposicions de dret

Aquesta cessió es regeix per les disposicions del Reglament de patrimoni de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de la Universitat, per les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i per la resta de normes de dret civil aplicables.

Tant a la sol·licitud de dret de propietat industrial com a la publicació dels resultats de les tasques que s'han de realitzar s'hauran de respectar els drets dels investigadors, en especial el dret de ser designats com a inventors o com a autors. També s'haurà d'esmentar a les publicacions que les tasques que s'havien de realitzar varen ser efectuades pel CAPRI amb la col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera.

Desè. Causes de resolució

El present conveni es resoldrà pels motius següents:

a) Per mutu acord de les parts.

b) Per incompliment greu de les obligacions contractuals per qualsevol de les parts.

Onzè. Obligació de col·laboració

La UIB, el CAPRI i la Fundació Bosch i Gimpera col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè les tasques que s'han d'efectuar puguin ser realitzades amb èxit.

Dotzè. Resolució de conflictes

Després d'esgotar la via de l'acord privat i si es dóna la impossibilitat manifesta d'arribar a un pacte acceptable per les parts davant d'un hipotètic conflicte, les parts acorden que per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que es plantegi a l'empara del present conveni se sotmetran a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al qual encarregaran la designació d'àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament, i la decisió arbitral s'haurà de complir obligatòriament.

I, perquè consti i tingui els efectes oportuns, com a prova de conformitat, les parts firmen el present document, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data ut supra indicats.

Per la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Antoni Caparrós
Rector

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de gener de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).