Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL BISBAT DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de març de 2001

REUNITS

D'una part, el Bisbe de Mallorca, Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Teodor Úbeda Gramage, amb domicili legal a al Palau Episcopal, carrer del Mirador, 5, 07001 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

La voluntat de desplegar l'Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Bisbat de Mallorca, de 28 de març de 2001.

Per la qual cosa

ACORDEN

Primer

La Pastoral Universitària és un servei que ofereix l'Església catòlica a la Universitat de les Illes Balears que concreta el fet religiós cristià dins el món plural de la Universitat i s'ofereix a tots els membres de la comunitat universitària.

Segon

La Pastoral Universitària comprèn:

  1. L'atenció pastoral i l'assistència i la formació religiosa catòlica dels membres de la comunitat universitària que ho sol·licitin lliurement.
  2. L'exercici públic i lliure de les activitats que li són pròpies:

    1. Celebració
    2. Formació
    3. Voluntariat i solidaritat

  3. L'organització d'activitats culturals i intel·lectuals relacionades amb la fe i la cultura.

Tercer

La Pastoral Universitària queda adscrita al Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Quart

La Pastoral Universitària té una seu al campus universitari.

Cinquè

La Pastoral Universitària té com a cap un responsable nomenat pel Bisbe de Mallorca i ratificat pel Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè

La Universitat de les Illes Balears debatrà la conveniència de regular la Pastoral Universitària com a servei universitari.

Setè

La Universitat de les Illes Balears considerarà la possibilitat de cessió d'uns terrenys al campus universitari per a la construcció d'un espai ecumènic, si hi ha acord previ per finançar aquesta construcció entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Bisbat de Mallorca.

Vuitè. Vigència i durada

El present protocol addicional entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novè. Coordinació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el Bisbe de Mallorca nomenaran, en un termini no major de tres mesos, una comissió responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc d'aquest protocol.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Bisbat de Mallorca,

Teodor Úbeda
Bisbe

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).