Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL BISBAT DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de març de 2001

REUNITS

D'una part, el Bisbe de Mallorca, Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Teodor Úbeda Gramage, amb domicili legal a al Palau Episcopal, carrer del Mirador, 5, 07001 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

La voluntat de desplegar el Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Bisbat de Mallorca, de 28 de març de 2001.

Per la qual cosa

ACORDEN

Primer

Les línies bàsiques de col·laboració de la UIB amb el Santuari de Lluc, d'acord amb punt quart del Conveni de col·laboració susdit, són les següents:

  1. El Museu de Lluc
  2. L'Arxiu del Col·legi de Lluc
  3. La revista Lluc
  4. La col·lecció de llibres «Lucus»

Segon

Quant al Museu de Lluc, hom acorda que la UIB durà a terme l'ordenació i la catalogació del fons del Museu mitjançant la dotació d'un becari a temps complet (37 hores setmanals) durant un any, la qual cosa representa un cost aproximat d'1.440.000 pessetes (120.000 ptes. per dotze mesos).

Tercer

Respecte de l'Arxiu del Col·legi de Lluc, hom acorda que la UIB s'encarregarà de catalogar-lo mitjançant la dotació d'un becari a temps parcial (20 hores setmanals) durant un any, la qual cosa representa un cost aproximat de 960.000 pessetes (80.000 ptes. per dotze mesos).

Quart

Pel que fa a la revista Lluc , de l'orde dels missioners dels Sagrats Cors, la UIB durà a terme l'elaboració dels índexs mitjançant la dotació d'un becari a temps parcial (20 hores setmanals) durant tres mesos, la qual cosa representa un cost aproximat de 240.000 pessetes (80.000 ptes. per tres mesos).

Cinquè

Totes dues institucions nomenaran dos representants a l'efecte de constituir la comissió mixta encarregada d'avaluar i seleccionar els tres becaris.

La convocatòria de les tres beques i el procés de selecció es duran a terme d'acord amb la normativa de la UIB en aquest aspecte.

Sisè

Quant a la col·lecció de llibres «Lucus», el Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB s'encarregarà del procés de maquetació de les obres i de l'elaboració dels corresponents pressuposts de publicació en el cas d'obres en coedició UIB - Santuari de Lluc.

Quant a les publicacions del Santuari de Lluc que no fan part de la susdita col·lecció, el Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB podrà fer-se càrrec de les mateixes tasques en la mesura de les seves possibilitats.

Setè. Finançament

La dotació econòmica de les beques i de les tasques encomanades al Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, objecte d'aquest protocol, anirà a càrrec de la Fundació Santuari de Lluc, amb independència dels recursos que hom pugui obtenir d'altres vies a aquest efecte.

Vuitè. Vigència i durada

El present protocol addicional entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novè. Coordinació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el Bisbe de Mallorca nomenaran, en un termini no major de tres mesos, una comissió que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc d'aquest protocol.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Bisbat de Mallorca,

Teodor Úbeda
Bisbe

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).