Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE MERCURE COMMUNICATION EURASIATIQUE SARL (FRANÇA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma/París, 20 de febrer de 2001

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el director general de Mercure Communication Eurasiatique SARL de França (en endavant, MCE), senyor Dongxing Fan, en qualitat de representant d'aquesta societat amb domicili legal a l'avinguda Eugène Thomas, 1, 94270 Kremlin-Bicêtre, París (França), i número de registre de comerç RCS CRETEIL B 421 253 543.

Convençudes les parts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, el present conveni té per objecte contribuir a aprofundir l'amistat entre els pobles espanyol i xinès i promoure els intercanvis educatius i culturals entre Europa i Àsia, d'acord amb les respectives atribucions, d'acord amb les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Article 1 . MCE farà una primera selecció de quaranta estudiants xinesos. Aquests quaranta estudiants, admesos per la UIB segons els seus criteris, rebran a la UIB una formació d'espanyol del 15 de setembre de 2001 al 30 de juny de 2002.

Article 2 . La participació de la UIB serà la següent:

 • Concepció i posada en pràctica de la formació en espanyol. Aquesta formació té per finalitat preparar els quaranta estudiants per a una eventual inscripció (segons els nivells d'espanyol que hagin atès i en equivalència als seus diplomes) en un dels diplomes atorgats per la UIB a partir de l'any escolar 2002-2003. Per obtenir la inscripció en un dels centres universitaris de la UIB, cal que els estudiants xinesos hagin obtingut l'accés a una universitat xinesa.
 • Cooperar amb MCE en la recerca de l'allotjament per als quaranta estudiants per al curs 2001-2002.
 • Cooperar amb MCE per a l'obtenció dels visats dels estudiants.

Article 3 . La participació de MCE serà la següent:

 • Seleccionar els quaranta estudiants a la Xina.
 • Preparar els expedients demanats per l'Ambaixada d'Espanya a la Xina.
 • Cooperar amb la UIB en l'obtenció dels visats.
 • Garantir el pagament de la formació en espanyol i de l'allotjament per al curs 2001-2002.

Article 4 . Un protocol annex concretarà les modalitats financeres pel que fa a les hores i al cost de la formació.

Article 5 . El present acord té una durada d'un any a partir de l'entrada en vigor (data de la signatura). Si s'ha de renovar, serà sotmès a una nova revisió.

Article 6 . Amb la finalitat de mantenir relacions estretes, ambdues parts s'esforçaran per assolir la finalitat d'aquest contracte.

Article 7 . En cas de litigi les parts cercaran una solució amigable.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Mercure Communication Eurasiatique SARL,

Llorenç Huguet
Rector

Dongxing Fan
Director general

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex al contracte

Preàmbul . Aquest annex té per finalitat precisar l'article 4 del contracte signat entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i Mercure Communication Eurasiatique SARL (França).

 1. Programes concrets:

  1 . Nombre d' estudiants: quaranta persones (en dos grups de vint persones cada un).

  2 . Data prevista d'entrada/arribada a Espanya: 15 de setembre de 2001.

  3 . Començament de la formació d'espanyol: 25 de setembre de 2001.

 2. 4 . Durada escolar de la formació prevista: del 15 de setembre de 2001 al 30 de juny de 2002.

 3. Pressupost de la formació:

  1 . Nombre total d'hores de formació pedagògica: 600 hores.

  2 . Cost total per grup:

  FF (dos-cents cinquanta mil francs francesos TTC)

  Dos grups faran un total de: 250.000 ´ 2 = 500.000 FF (cinc-cents mil francs francesos TTC = 76.224,50 euros)

  Nota: Durant la formació es respectaran els períodes de vacances de la Universitat.

 4. Formes de pagament:

1 . Un primer pagament de 200.000 (dos-cents mil) FF (= 30.489,40 euros) que farà Mercure Communication Eurasiatique SARL a la Universitat de les Illes Balears quan es faci la inscripció escolar el mes de setembre de 2001.

2 . El 15 de desembre 2001, el segon pagament de 200.000 (dos-cents mil) FF (= 30.489,40 euros) que farà Mercure Communication Eurasiatique SARL a la Universitat de les Illes Balears.

3 . L'1 de març de 2002 Mercure Communication Eurasiatique SARL pagarà el romanent de 100.000 (cent mil) FF (= 15.244,90 euros) a la Universitat de les Illes Balears.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Mercure Communication Eurasiatique SARL,

Llorenç Huguet
Rector

Dongxing Fan
Director general