Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COMITÈ UNICEF-BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 21 de febrer de 2001

REUNITS

D'una part, el President del Comitè UNICEF-Balears (amb seu al carrer Can Puig d'Orfila, 8, 07001, de Palma), en representació del Comitè Espanyol UNICEF, Senyor Gaspar Rul·lan Losada, com a representant d'aquesta.

I de l'altra el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Reial Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada Universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en base al conveni marc de col·laboració signat l'any 1997 segons el qual les dues parts es varen comprometre a celebrar activitats d'interès comú.

ACORDEN

Primer.

L'activitat consistirà en unes Jornades que es celebraran al campus universitari, a l'Aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, els dies 8 i 9 de març entre les 9 i les 20 hores, l'objectiu de les quals serà l'examen del maltractament infantil.

Segon.

La Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, cedirà l'ús de les instal·lacions que siguin necessàries pel desenvolupament de la referida activitat.

Tercer.

Els signants triaran, previ acord, als participants en les diferents conferències i taules rodones que conformaran les Jornades. En tot cas, al menys dos dels participants en unes o altres seran de lliure designació pel Departament de Ciències de l'Educació.

Quart.

Les parts aportaran respectivament una quantitat de diners que en cap cas superarà la xifra de cent mil pessetes (100.000 ptes.), quantitat que s'emprarà per costejar a parts iguals les despeses d'organització i difusió pública de l'activitat.

Cinquè.

En el cas de que el resultat econòmic de l'activitat fos positiu, la quantitat obtinguda es destinarà en principi a l'organització d'activitats similars a la que és objecte del present acord específic. Transcorregut un any des de la finalització de les Jornades sense dur a terme cap altra activitat, es decidirà mitjançant acord comú el destí dels fons.

I com a prova de conformitat, signen aquest document, en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Comitè UNICEF-Balears,

Gaspar Rul·lan
President

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).