Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL 24 DE NOVEMBRE DE 1998 ENTRE L'INSTITUT DE MIGRACIONS I SERVEIS SOCIALS (IMSERSO) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS D'ESPECIALISTA EN SERVEIS I PROGRAMES D'INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Madrid, 9 de març de 2000

El conveni esmentat a la clàusula sisena admetia la possibilitat de pròrroga a petició d'ambdues parts.

El Rector de la Universitat de les Illes Balears ha sol·licitat en el termini escaient la pròrroga del conveni, amb la finalitat de realitzar el segon any del «Curs en serveis i programes d'integració social de les persones amb discapacitat», que completaria un cicle de màster.

El director general de l'IMSERSO ha estat d'acord a fer aquesta pròrroga.

En conseqüència, l'IMSERSO i la Universitat de les Illes Balears, en compliment dels seus fins d'interès social i formatiu respectivament i en el marc del conveni de 26 d'abril de 1996, que es va subscriure entre ambdues institucions, resolen subscriure l'addenda següent:

CLÀUSULES

Primera

La finalitat d'aquesta addenda és prorrogar el conveni de 24 de novembre de 1998, amb la finalitat de realitzar el segon any del «Curs en serveis i programes d'integració social de les persones amb discapacitat», que donaria lloc a la titulació de màster i el contingut del qual s'exposa a la memòria annexa.

Segona

El cost de la primera fase d'aquesta acció va ser de 17.665.000 (disset milions sis-centes seixanta-cinc mil) pessetes, de les quals l'IMSERSO va aportar 13.165.000 (tretze milions cent seixanta-cinc mil) pessetes.

El pressupost total per a aquesta segona fase és de 18.028.000 (divuit milions vint-i-vuit mil) pessetes. En aquesta quantitat l'IMSERSO hi col·laborarà amb una aportació total anual de 13.528.000 (tretze milions cinc-centes vint-i-vuit mil) pessetes, la mateixa de l'exercici anterior, més l'IPC.

Aquesta quantitat s'abonarà amb càrrec al crèdit pressupostari de l'exercici 2000 i a l'aplicació pressupostària 3591-2269-56, i anirà destinada al pagament de les despeses de retribució, desplaçament i allotjament dels ponents, excepte els de l'IMSERSO, i altres despeses que es generin com a conseqüència del projecte objecte d'aquesta addenda. La resta, 4.500.000 (quatre milions cinc-centes mil) pessetes, correspon a les taxes de matriculació dels alumnes.

Tercera

La present addenda entrarà en vigor el dia 1 de gener i la seva vigència s'estendrà fins al dia 31 de desembre de l'any 2000.

Quarta

Pel que fa a tot el que no s'ha indicat expressament, cal dir que aquesta addenda es regirà pel que s'estableix al conveni de 24 de novembre de 1998.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 1 de febrer de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 17 de febrer de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present document.

Per l'IMSERSO, Per la Universitat de les Illes Balears,

Héctor Maravall Llorenç Huguet