Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DE TREBALL SOCIAL

Palma, 12 de desembre de 2000

REUNITS

D'una part, la presidenta del Consell de Mallorca, Honorable Senyora Maria Antònia Munar Riutort, com a representant d'aquesta institució en virtut de l'acord de la Comissió de Govern de data 11 de desembre de 2000.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

L'any 1984, el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració en matèria acadèmica, mitjançant el qual ambdues institucions establirien col·laboracions específiques, entre d'altres, per a la realització de les pràctiques en diferents estudis.

En data 10 de juliol de 1996 se signà un annex de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Escola Universitària de Treball Social per a la realització de pràctiques dels estudiants de Treball Social.

En data 5 de febrer de 1999 per acord del Consell de Govern, l'Escola Universitària de Treball Social quedà integrada a la Universitat de les Illes Balears (BOCAIB núm. 21, de 16 de febrer de 1999).

Ambdues entitats tenen l'interès en la realització de la Pràctica dels estudiants de Treball Social als centres del Consell Insular de Mallorca.

ACORDEN

Primer

Deixar sense efecte la vigència i l'eficàcia del conveni subscrit entre el Consell Insular de Mallorca i l'Escola Universitària de Treball Social en data 10 de juliol de 1996.

Segon

Les característiques de la Pràctica de Treball Social estan regulades per la Guia de la Pràctica de la diplomatura de Treball Social, proposada per la Comissió de Pràctiques de Treball Social.

Tercer

Les pràctiques dels estudiants de la diplomatura de Treball Social es regiran pels criteris següents:

a) Podran realitzar aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de Pràctica de Treball Social del segon i tercer cursos de l'esmentada diplomatura, que té un valor total de 14 crèdits.

b) Les pràctiques es realitzaran preferentment entre els mesos d'octubre i juny, d'acord amb les orientacions de la Guia de la Pràctica de Treball Social. En tot cas ambdues parts poden estudiar la realització de les pràctiques durant altres períodes. De totes maneres l'horari concret de realització serà especificat a l'inici de cada curs acadèmic, i tindrà una durada total de 420 hores.

c) A principi de cada curs acadèmic la UIB i el Consell de Mallorca establiran el nombre d'estudiants que realitzaran pràctiques de Treball Social.

d) Els practicants faran funcions de treballador social, d'acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica, i amb les orientacions dels supervisors de pràctiques i del professional de camp.

e) Cada estudiant tindrà un professor de la UIB amb funcions de supervisor i un treballador social per part del Consell de Mallorca amb funcions de professional de camp. El supervisor, el professional de camp i els estudiants en pràctiques es reuniran a principi de curs per tal de planificar les activitats que s'hagin de realitzar. Així mateix els professionals de camp podran participar en la realització de seminaris específics sobre les pràctiques, abans de la realització d'aquestes i d'acord amb les condicions que es concretin amb la UIB.

f) L'avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzaran conjuntament el supervisor i el professionals de camp, d'acord amb els criteris i les orientacions pedagògics de la UIB.

g) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i el Consell de Mallorca, ni la remuneració d'aquestes.

h) Els professionals de camp podran participar en les reunions de la Comissió de Pràctiques de la diplomatura de Treball Social. Així mateix, la UIB acreditarà la condició dels professionals de camp.

Quart

D'acord amb la realització d'aquest conveni de pràctiques, els centres del Consell de Mallorca seran institucions col·laboradores de la UIB.

Els professionals de camp tindran una acreditació personal, amb validesa per a cada curs acadèmic, que permetrà als posseïdors accedir als beneficis de què gaudeixen els membres de la comunitat universitària.

Així mateix, els treballadors socials gaudiran del 100 per cent de descompte en les despeses de matrícula dels cursos no reglats, seminaris i activitats organitzats exclusivament per l'àrea de Treball Social i Serveis Socials del Departament de Filosofia de la UIB.

La Comissió Acadèmica de la UIB decidirà en cada procés formatiu si és adient convalidar la formació rebuda en crèdits de lliure configuració.

Qualsevol eventualitat quant a accidents que es pugui produir durant el decurs de les pràctiques i els obligats desplaçaments dels alumnes serà coberta per l'assegurança escolar i assegurances complementàries subscrites, si escau, per la UIB.

El Consell de Mallorca tindrà dret a la utilització dels documents, estudis i d'altres productes resultants de les pràctiques realitzades a l'empara d'aquest acord.

Cinquè

Es crearà una comissió mixta entre la UIB i el Consell de Mallorca per posar en marxa la realització de les pràctiques de Treball Social, formada per dues persones de cada institució.

Sisè

Si el Consell de Mallorca vol utilitzar la imatge corporativa de la UIB, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Setè

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Vuitè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i serà renovable per anys naturals, havent-ho aprovat expressament l'òrgan competent, si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest protocol, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Consell de Mallorca,

Llorenç Huguet
Rector

Maria Antònia Munar
Presidenta

Bartomeu Tous, secretari general, en la seva condició d'assessor i de fedatari públic del Consell Insular de Mallorca, autoritza el present conveni