Convenis i acords marc signats per la UIB

SEGONA ADDENDA AL CONVENI MARC ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN BALEAR I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Palma, 2 de novembre de 2000

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i Llorenç Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears.

MANIFESTAM

Que, en desenvolupament del conveni marc subscrit antre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears en data 25 de novembre de 1998, es va signar una addenda específica, la segona, per a un PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL del personal docent per al curs acadèmic 1998-1999.

Que és voluntat de les parts renovar la vigència del PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL del personal docent en les condicions previstes en l'addenda del 21 de desembre de 1998, i per això formalitzen els següents

ACORDS

Primer.- Es renova la vigència del PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL del personal docent, d'acord amb els termes que s'hi fixaven amb les estipulacions següents:

  1. El PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL del personal docent serà vigent en el curs 1999-2000.
  2. La Conselleria d'Educació i Cultura aportarà per al finançament del programa la quantitat de 57.000.000 de pessetes a càrrec de la partida pressupostària 13101.422101.44100.0 dels pressuposts de 2000. Les despeses corresponents a aquesta activitat són 63.321.879 de pessetes.
  3. La forma de pagament de la quantitat estipulada serà a la signatura de l'addenda.
  4. La UIB queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació vigent, en especial les que estableix la normativa reglamentària de la legislació de finances i pressuposts de la CAIB quant a la concessió i control de les seves ajudes públiques.
  5. La vigència de l'addenda és fins el 31 de desembre de 2000.

I en prova de conformitat amb el contingut d'aquests acords, signem aquesta addenda en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Damià Pons i Pons
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet Rotger
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).