Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE L'INSTITUT BALEAR DE TURISME I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 12 de desembre de 2000

REUNITS

D'una banda, el conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears, Molt Honorable Senyor Celestí Alomar i Mateu, com a president de l'Institut Balear de Turisme (IBATUR), entitat autònoma dependent de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena.

I de l'altra banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen al present conveni a l'empara del que disposa la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

MANIFESTEN

Que l'IBATUR està interessat a incrementar el coneixement sobre els principals mercats turístics emissors d'Europa, amb la finalitat que aquesta informació serveixi d'ajuda per a la presa de decisions de política turística a les Illes Balears, tant en l'àmbit públic com privat.

Per tot això, formalitzen aquest conveni de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni és la realització dels treballs següents:

  1. Efectuar una anàlisi, el diagnòstic i el seguiment dels principals mercats turístics emissors europeus.
  2. Dissenyar un «sistema d'informació de mercat» que permeti fer un seguiment del comportament de les reserves turístiques cap a les Balears i la resta de destinacions turístiques en el mercat alemany.
  3. Determinar la imatge i el posicionament de cadascuna de les Illes Balears en el mercat alemany.
  4. Analitzar el grau de sensibilitat del consumidor alemany envers qüestions de protecció mediambiental a les destinacions turístiques.

Segona. Direcció del treball

A proposta de l'IBATUR, la direcció dels treballs anirà a càrrec d'Antoni Serra Cantallops, professor titular d'universitat de Comercialització i Investigació de Mercats, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de l'IBATUR Carmel Bonnín Cortès, subdirector d'Estudis i Innovació.

Els tres darrers estudis (punts 2, 3 i 4) es realitzaran amb la col·laboració de la Universitat de Dresden (Alemanya), representada pel professor Walter Freyer (Chair of Tourism Economics and Management), que serà el responsable del treball de camp a Alemanya.

Tercera. Contingut econòmic

  1. L'IBATUR abonarà com a contraprestació pel treball d'investigació la quantitat total de 14.000.000 (catorze milions) de pessetes, IVA inclòs.
  2. El pagament de l'estudi s'efectuarà el 75 per cent a la firma del present conveni, amb càrrec a la partida pressupostària de l'any 2000 de l'IBATUR, i el 25 per cent restant, durant el mes de desembre de l'any 2001, amb càrrec a la partida pressupostària de l'any 2001 de l'IBATUR.
  3. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent núm. 1419833-64 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra» (2051), a nom de la Universitat de les Illes Balears.

Quarta. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert amb el lliurament dels corresponents estudis i/o informes, que es lliuraran periòdicament fins al 31 de desembre de 2001, i, per part de l'IBATUR, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Cinquena. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Sisena. Reserva

Per poder fer correctament els treballs, l'IBATUR es compromet a subministrar als responsables de l'estudi la informació de mercat de la qual disposi, perquè en puguin efectuar l'anàlisi. Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Setena. Règim d'adscripció de béns

Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador, en la mateixa proporció que representen les aportacions econòmiques respectives.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades resultants de l'estudi podran ser utilitzades per l'IBATUR de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament rebut quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'IBATUR.

Desena. Vigència del contracte

La vigència del conveni és d'un any. No obstant l'anterior, podrà renovar-se per mutu acord entre les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'IBATUR, per Carmel Bonnín Cortès, subdirector d'Estudis i Innovació, i per part de la UIB, pel vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, Jaume Sureda Negre.

La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

  1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, i les parts renuncien expressament a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut Balear de Turisme, Per la Universitat de les Illes Balears,

Celestí Alomar Llorenç Huguet

President Rector