Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI D'INVESTIGACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT CENTRAL DE L'EQUADOR (EQUADOR)

Palma/Quito, 13 de març de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Central de l'Equador, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Víctor Hugo Olalla Proaño, com a representant d'aquesta, de conformitat amb la llei i l'estatut universitari.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

1. Existeix un acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) i la Universitat Central de l'Equador (en endavant, UCE), ratificat per la Junta de Govern de la UIB el dia 18 de desembre de 1997, aprovat pel Consell Universitari de l'UCE el dia 23 de novembre de 1999 i signat el dia 8 de febrer de 2000, que té l'objectiu d'establir les bases que permetin de realitzar accions de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre les dues universitats, en àrees de mutu interès.

2. La clàusula quarta de l'esmentat acord marc especifica que «Cada projecte d'intercanvi o cooperació emanat del present conveni haurà d'integrar-se en les activitats de cada institució i serà objecte d'un acord particular, en el qual es precisaran: els recursos tècnics, financers i humans necessaris per a la seva realització; els procediments generals per a la seva operació; i la durada i les condicions de renovació del programa corresponent».

3. En desenvolupament de l'esmentat acord marc, ambdues institucions acorden d'establir el present conveni segons les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objectiu del treball

Es tracta de fer un treball d'investigació sobre la dimensió sociopersonal dins el context comunitari. El programa presentat estableix una atenció socioeducativa dins el camp sociopersonal (habilitats socials, resolució de conflictes, estratègies d'aprenentatge, etc.): infantil, juvenil, tercera edat.

Segona. Equip humà

Els programes específics impliquen el doctor Nelson Rodríguez Aguirre, director de la Coordinació General d'Investigació de la Universitat Central de l'Equador, i la doctora Immaculada Sureda Garcia, TEU del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Tercera. Obligacions de les parts

Ambdues universitats es comprometen a compartir l'ús d'instal·lacions, equip i materials sota la supervisió de la institució amfitriona, sense més restricció que les mateixes limitacions dels seus recursos.

Els resultats de la investigació objecte del present conveni que es considerin d'importància a parer de les parts seran publicats de forma conjunta, i es concediran els crèdits a qui correspongui.

Ambdues universitats es comprometen a donar la deguda difusió entre les respectives comunitats als resultats emanats del present conveni.

Quarta. Condicions financeres

Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió s'inclouran en programes d'investigació personal.

Cinquena. Durada

El present conveni entrarà en vigor el dia de la signatura. La durada prevista del projecte d'investigació a la Universitat Central de l'Equador és de dos anys, i es pot ampliar de comú acord.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 21 de novembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Central de l'Equador ,

Víctor Hugo Olalla
Rector